بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روض الفسيح في بيان الفوارق بين المهدي و المسيح  
    :نويسنده   الهي قمي، محمد باقر  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره امام مهدي (ع) و تفاوت او با  
     مسيح (ع). انگيزه نويسنده، پاسخي  
     است به نوشته هاي برخي از عالمان اهل سنت که  
     مدعي اند مهدي همان عيسي است و روايتي  
     در اين باره نقل کرده اند که لا مهدي الا عيسي بن  
     مريم. نويسنده با استناد به منابع  
     روايي اهل سنت و کتاب هاي آنان، به بررسي حديث فوق  
     از نظر سند و دلالت پرداخته است  
     و با ذکر احاديث متعددي از آنان درباره امام مهدي،  
     به تفاوت هاي آن حضرت با مسيح  
     (ع) در نسب و اين که در اين روايات، مهدي را از  
     نسل پيامبر (ص)، فاطمه (ع) و امام  
     حسين (ع) و از امت اسلام دانسته اند مي پردازد و در  
     اين روايات، خصوصيات جسماني او  
     و تعداد اصحابش را بيان و تشريح نموده اند. مطابق  
     روايات، در آخرالزمان دجال و  
     سفياني در برابر وي خروج مي کنند و عيسي بن مريم  
     نازل مي شود و پشت سر امام زمان  
     نماز مي گذارد.  
     پژوهشي است درباره امام مهدي (ع) و تفاوت او با  
     مسيح (ع). انگيزه نويسنده، پاسخي  
     است به نوشته هاي برخي از عالمان اهل سنت که  
     مدعي اند مهدي همان عيسي است و روايتي  
     در اين باره نقل کرده اند که لا مهدي الا عيسي بن  
     مريم. نويسنده با استناد به منابع  
     روايي اهل سنت و کتاب هاي آنان، به بررسي حديث فوق  
     از نظر سند و دلالت پرداخته است  
     و با ذکر احاديث متعددي از آنان درباره امام مهدي،  
     به تفاوت هاي آن حضرت با مسيح  
     (ع) در نسب و اين که در اين روايات، مهدي را از  
     نسل پيامبر (ص)، فاطمه (ع) و امام  
     حسين (ع) و از امت اسلام دانسته اند مي پردازد و در  
     اين روايات، خصوصيات جسماني او  
     و تعداد اصحابش را بيان و تشريح نموده اند. مطابق  
     روايات، در آخرالزمان دجال و  
     سفياني در برابر وي خروج مي کنند و عيسي بن مريم  
     نازل مي شود و پشت سر امام زمان  
     نماز مي گذارد.