بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انقلاب پيروز  
    :نويسنده   انجمن هاي اسلامي نيروي هوائي  
    :تاريخ چاپ   1401هـ.ق  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده پس از بررسي نياز بشر به قانون، به مسئله  
     امام زمان (عج) توجه کرده و با  
     استفاده از منابع اسلامي، نسب، سيرت، غيبت صغرا و  
     کبرا و مسئله انتظار آن حضرت را  
     شرح داده است. مؤلف ضمن اشاره به نايبان چهارگانه  
     امام زمان، معتقد است در عصر غيبت  
     کبرا، فقهاي شيعه حجت خدا و حجت امام زمان بر مردم  
     هستند.  
     نويسنده پس از بررسي نياز بشر به قانون، به مسئله  
     امام زمان (عج) توجه کرده و با  
     استفاده از منابع اسلامي، نسب، سيرت، غيبت صغرا و  
     کبرا و مسئله انتظار آن حضرت را  
     شرح داده است. مؤلف ضمن اشاره به نايبان چهارگانه  
     امام زمان، معتقد است در عصر غيبت  
     کبرا، فقهاي شيعه حجت خدا و حجت امام زمان بر مردم  
     هستند.