بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مجالس حضرت مهدي  
    :نويسنده   باقي اصفهاني، محمد رضا  
    :ناشر   نصايح  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اثبات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     کتاب حاضر شامل سخنراني هاي محمود حلبي، سيد حسن  
     ميرجهاني و اسماعيل نمازي شاهرودي  
     درباره وجود امام زمان (ع) و ملاقات هاي مؤمنين با  
     ايشان است.  
     کتاب حاضر شامل سخنراني هاي محمود حلبي، سيد حسن  
     ميرجهاني و اسماعيل نمازي شاهرودي  
     درباره وجود امام زمان (ع) و ملاقات هاي مؤمنين با  
     ايشان است.