بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بررسي ادله عقلي اثبات وجود امام زمان  
    :نويسنده   رباني گلپايگاني، علي  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اثبات وجود امام عصر (عج) بر اساس دلايل عقلي است.  
     گوينده با بهره گيري از روش  
     منطقي سبر و تقسيم، سعي در اثبات وجود امام عصر  
     دارد. وي پس از 4 مقدمه، مسئله  
     ضرورت وجود امام را بر مي رسد که حتي اهل سنت نيز  
     آن را لازم و قطعي مي دانند.  
     آن گاه به بررسي صفات و ويژگي هاي اين امام  
     مي پردازد و با بررسي مذاهب و فرق اهل  
     سنت و تشيع، نتيجه مي گيرد که فقط شيعه 12 امامي در  
     اين باره راه صواب را پيموده  
     است و اخبار و شواهد تولد حضرت، مشاهده شدن آن حضرت  
     در دوران هاي مختلف و... مجموعه  
     شواهدي هستند که مصداق معين مهدي موعود را بيان  
     مي کنند. مسئله خالي نماندن زمين از  
     حجت، از ديگر مباحث اين سخنراني است.  
     اثبات وجود امام عصر (عج) بر اساس دلايل عقلي است.  
     گوينده با بهره گيري از روش  
     منطقي سبر و تقسيم، سعي در اثبات وجود امام عصر  
     دارد. وي پس از 4 مقدمه، مسئله  
     ضرورت وجود امام را بر مي رسد که حتي اهل سنت نيز  
     آن را لازم و قطعي مي دانند.  
     آن گاه به بررسي صفات و ويژگي هاي اين امام  
     مي پردازد و با بررسي مذاهب و فرق اهل  
     سنت و تشيع، نتيجه مي گيرد که فقط شيعه 12 امامي در  
     اين باره راه صواب را پيموده  
     است و اخبار و شواهد تولد حضرت، مشاهده شدن آن حضرت  
     در دوران هاي مختلف و... مجموعه  
     شواهدي هستند که مصداق معين مهدي موعود را بيان  
     مي کنند. مسئله خالي نماندن زمين از  
     حجت، از ديگر مباحث اين سخنراني است.