بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زمين بدست مرد صالحي ميافتد  
    :نويسنده   شب زنده دار، حسين  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به تبيين مصلح موعود از ديدگاه دين و جامعه شناسي  
     مي پردازد. نويسنده با استناد به  
     منابع روايي شيعه، به علائم و نشانه هاي آخرالزمان،  
     خصوصا در بعد فراگيري انحرافات  
     و فحشا و ظلم و جنايات پرداخته و نتيجه گرفته است  
     که در پس اين تاريکي ها، صبح  
     سپيدي است و حکومت صالح و رهبري صالح، زمام امور  
     دنيا را به دست خواهد گرفت و اين  
     فرد غير از امام زمان (عج) فرد ديگري نيست. نويسنده  
     در پايان به شبهاتي درباره طول  
     عمر امام زمان (عج) و انتظار فرج پاسخ داده است.  
     به تبيين مصلح موعود از ديدگاه دين و جامعه شناسي  
     مي پردازد. نويسنده با استناد به  
     منابع روايي شيعه، به علائم و نشانه هاي آخرالزمان،  
     خصوصا در بعد فراگيري انحرافات  
     و فحشا و ظلم و جنايات پرداخته و نتيجه گرفته است  
     که در پس اين تاريکي ها، صبح  
     سپيدي است و حکومت صالح و رهبري صالح، زمام امور  
     دنيا را به دست خواهد گرفت و اين  
     فرد غير از امام زمان (عج) فرد ديگري نيست. نويسنده  
     در پايان به شبهاتي درباره طول  
     عمر امام زمان (عج) و انتظار فرج پاسخ داده است.