بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گفتگو درباره امام مهدي  
    :نويسنده   شراره، عبدالجبار  
    :مترجم   شفيعي، مصطفي  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تبيين روش هايي است که در خصوص مباحث امام مهدي (ع)  
     به کار برده شده و يا مي شود.  
     مؤلف از 2 روش ياد کرده است: يکي روش شک آوران است  
     که با القاي شبهه هايي امام زمان  
     را منکر مي شوند. از افرادي چون ابن خلدون، علي  
     حسين السائح به عنوان افراد اين  
     دسته نام برده و پاره اي از شبهه هايي را که آنها  
     القا کرده اند بيان نموده است.  
     روش دوم، روش موافقان است که خود از 2 روش پيروي  
     مي کنند: روش روايي و روش عقلي. از  
     پيروان روش روايي، ابونعيم، سيوطي، ابن کثير، ابن  
     حجر، علي يزدي و آيت الله صافي را  
     نام مي برد و پيرو روش عقلي، مرحوم شهيد صدر را نام  
     مي برد که در بررسي بسياري از  
     مسائل، به خصوص مطالب مربوط به امام زمان، ابتدا  
     اشکال ها و پرسش هايي را که در آن  
     زمينه شده است، مطرح کرده، سپس با تکيه به دلايل  
     عقلي و داده هاي دانش و تمدن  
     کنوني، به آنها پاسخ گفته است. وي در پاسخ به  
     پرسش هايي چون مسئله طولاني شدن عمر  
     امام زمان و علت اصرار بر فردي چون مهدي، از اين  
     روش استفاده کرده است. از روش سومي  
     نيز به نام روش به کارگيري دليل علمي در روش هاي  
     شهيد صدر نام مي برد که وي پس از  
     بيان آيات و رواياتي که بر وجود مهدي و نسب وي و 12  
     تن بودن خلفاي رسول خدا دلالت  
     دارند، کثرت آنها و قرائني را که همراه دارند دليل  
     بر صحت آنها گرفته و آنها را  
     مي پذيرد.  
     تبيين روش هايي است که در خصوص مباحث امام مهدي (ع)  
     به کار برده شده و يا مي شود.  
     مؤلف از 2 روش ياد کرده است: يکي روش شک آوران است  
     که با القاي شبهه هايي امام زمان  
     را منکر مي شوند. از افرادي چون ابن خلدون، علي  
     حسين السائح به عنوان افراد اين  
     دسته نام برده و پاره اي از شبهه هايي را که آنها  
     القا کرده اند بيان نموده است.  
     روش دوم، روش موافقان است که خود از 2 روش پيروي  
     مي کنند: روش روايي و روش عقلي. از  
     پيروان روش روايي، ابونعيم، سيوطي، ابن کثير، ابن  
     حجر، علي يزدي و آيت الله صافي را  
     نام مي برد و پيرو روش عقلي، مرحوم شهيد صدر را نام  
     مي برد که در بررسي بسياري از  
     مسائل، به خصوص مطالب مربوط به امام زمان، ابتدا  
     اشکال ها و پرسش هايي را که در آن  
     زمينه شده است، مطرح کرده، سپس با تکيه به دلايل  
     عقلي و داده هاي دانش و تمدن  
     کنوني، به آنها پاسخ گفته است. وي در پاسخ به  
     پرسش هايي چون مسئله طولاني شدن عمر  
     امام زمان و علت اصرار بر فردي چون مهدي، از اين  
     روش استفاده کرده است. از روش سومي  
     نيز به نام روش به کارگيري دليل علمي در روش هاي  
     شهيد صدر نام مي برد که وي پس از  
     بيان آيات و رواياتي که بر وجود مهدي و نسب وي و 12  
     تن بودن خلفاي رسول خدا دلالت  
     دارند، کثرت آنها و قرائني را که همراه دارند دليل  
     بر صحت آنها گرفته و آنها را  
     مي پذيرد.