بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پاسخي به کتاب عقيده مهدويت در شيعه اماميه  
    :ناشر   نبأ  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نقد و بررسي 57 نظريه درباره نبوت، امامت و مهدويت  
     است. مؤلف پس از دسته بندي  
     پژوهش هاي ديني به 2 گروه الهي و غير مذهبي، گروه  
     دوم را در پي کسب معرفت و  
     هويت يابي باور ديني معرفي مي کند. وي بر نقش دلايل  
     غير مادي و الهي در تحليل حوادث  
     تأکيد مي ورزد و استنتاج هاي مبتني بر فرايندهاي  
     مادي و پيشينه تاريخي را بر خلاف  
     معيارهاي جهان بيني الهي مي داند. مؤلف معتقد است  
     مذهب تشيع همزمان با بعثت نبي  
     اکرم (ص) پي ريزي شده است و از آن با عنوان يک باور  
     ديني - و نه فقط يک تشکل سياسي  
     - ياد مي کند. وي مهدويت را برخاسته از دلايل  
     تاريخي و چالش هاي اجتماعي - سياسي  
     نمي داند، بلکه منشأ آن را در فطرت انسان ها و  
     آموزه هاي اسلام جست وجو مي کند.  
     نويسنده به اعتقاد عباسيان، درباره مهدويت اشاره  
     مي کند و به شرح و بررسي القاب  
     امام (قائم، خليفة الله، غايب، حجت)، تولد معجزه  
     آساي امام، خلقت 14 معصوم، مقر  
     فرماندهي امام، غيبت و ظهور مي پردازد. خاتمه کتاب،  
     مجادلاتي درباره زمان ظهور و  
     بداء است.  
     نقد و بررسي 57 نظريه درباره نبوت، امامت و مهدويت  
     است. مؤلف پس از دسته بندي  
     پژوهش هاي ديني به 2 گروه الهي و غير مذهبي، گروه  
     دوم را در پي کسب معرفت و  
     هويت يابي باور ديني معرفي مي کند. وي بر نقش دلايل  
     غير مادي و الهي در تحليل حوادث  
     تأکيد مي ورزد و استنتاج هاي مبتني بر فرايندهاي  
     مادي و پيشينه تاريخي را بر خلاف  
     معيارهاي جهان بيني الهي مي داند. مؤلف معتقد است  
     مذهب تشيع همزمان با بعثت نبي  
     اکرم (ص) پي ريزي شده است و از آن با عنوان يک باور  
     ديني - و نه فقط يک تشکل سياسي  
     - ياد مي کند. وي مهدويت را برخاسته از دلايل  
     تاريخي و چالش هاي اجتماعي - سياسي  
     نمي داند، بلکه منشأ آن را در فطرت انسان ها و  
     آموزه هاي اسلام جست وجو مي کند.  
     نويسنده به اعتقاد عباسيان، درباره مهدويت اشاره  
     مي کند و به شرح و بررسي القاب  
     امام (قائم، خليفة الله، غايب، حجت)، تولد معجزه  
     آساي امام، خلقت 14 معصوم، مقر  
     فرماندهي امام، غيبت و ظهور مي پردازد. خاتمه کتاب،  
     مجادلاتي درباره زمان ظهور و  
     بداء است.