بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در انتظار آفتاب  
    :نويسنده   فريدوني، حسين  
    :ناشر   نبأ  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اثبات  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     سيري در مهدويت از منظر انديشمندان و متفکران جهان  
     و اديان الهي است. نويسنده، به  
     ديدگاه صاحبان انديشه و فکر در اين خصوص پرداخته  
     است و ضمن بازگويي انديشه افلاطون،  
     به آينده جهان و طرح مدينه فاضله مورد نظرش و نظر  
     راسل، به آينده بشر و لزوم تشکيل  
     حکومت واحد جهاني، نگاه آنان را به سرانجامي روشن و  
     زيبا براي نظام هستي بيان نموده  
     است. وي سپس منجي گرايي در اديان را مورد توجه قرار  
     داده است و با نقل گفته هايي از  
     کتاب هاي مذهبي هندوها و تورات و انجيل و زبور،  
     مبني بر بشارت و اميد به آينده و  
     ظهور منجي عدالت گستر، عقيده به مهدويت را در ميان  
     آنها اصيل و عميق دانسته است. او  
     در پايان، با توجه به حديث ثقلين و آية وراثت و  
     رواياتي در شرح و تفسير آنها نگاه  
     اسلام به آينده جهان و مهدويت را تبيين و ضمن  
     برشمردن تأليفات علماي اهل سنت مثل  
     ابن جوزي، گنجي شافعي و عبدالوهاب شعراني و نقل  
     عباراتي از آنها و بيان نگاه شيعه  
     به امام زمان و رواياتي که در اين خصوص نقل  
     کرده اند، ديدگاه اين 2 نهاد ديني به  
     مهدي موعود را يکسان معرفي کرده است.  
     سيري در مهدويت از منظر انديشمندان و متفکران جهان  
     و اديان الهي است. نويسنده، به  
     ديدگاه صاحبان انديشه و فکر در اين خصوص پرداخته  
     است و ضمن بازگويي انديشه افلاطون،  
     به آينده جهان و طرح مدينه فاضله مورد نظرش و نظر  
     راسل، به آينده بشر و لزوم تشکيل  
     حکومت واحد جهاني، نگاه آنان را به سرانجامي روشن و  
     زيبا براي نظام هستي بيان نموده  
     است. وي سپس منجي گرايي در اديان را مورد توجه قرار  
     داده است و با نقل گفته هايي از  
     کتاب هاي مذهبي هندوها و تورات و انجيل و زبور،  
     مبني بر بشارت و اميد به آينده و  
     ظهور منجي عدالت گستر، عقيده به مهدويت را در ميان  
     آنها اصيل و عميق دانسته است. او  
     در پايان، با توجه به حديث ثقلين و آية وراثت و  
     رواياتي در شرح و تفسير آنها نگاه  
     اسلام به آينده جهان و مهدويت را تبيين و ضمن  
     برشمردن تأليفات علماي اهل سنت مثل  
     ابن جوزي، گنجي شافعي و عبدالوهاب شعراني و نقل  
     عباراتي از آنها و بيان نگاه شيعه  
     به امام زمان و رواياتي که در اين خصوص نقل  
     کرده اند، ديدگاه اين 2 نهاد ديني به  
     مهدي موعود را يکسان معرفي کرده است.