بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   برج دوازدهم  
    :نويسنده   گلي، محمد تقي  
    :ناشر   دار النشر  
    :تاريخ چاپ   1345هـ.ش  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده در پاسخ به اين پرسش که آيا اهل سنت  
     اعتقادي به مهدي موعود (عج) دارند، دست  
     به تأليف کتاب زده است. وي با نگاهي به کتاب هاي  
     روايي اهل سنت، پس از بحث در ميلاد  
     حضرت ولي عصر از نظر شيعه و سني، ويژگي هاي امام  
     مهدي را از ديدگاه اهل سنت بررسيده  
     و پس از بيان علائم ظهور از ديدگاه شيعه و سني، در  
     پايان اخباري از اديان غير از  
     اسلام، درباره ظهور قائم و نيز غيبت انبياي پيشين  
     ارائه داده است. وي 235 روايت در  
     اثبات امام مهدي، از رسول خدا و علي (ع) ارائه کرده  
     است.  
     نويسنده در پاسخ به اين پرسش که آيا اهل سنت  
     اعتقادي به مهدي موعود (عج) دارند، دست  
     به تأليف کتاب زده است. وي با نگاهي به کتاب هاي  
     روايي اهل سنت، پس از بحث در ميلاد  
     حضرت ولي عصر از نظر شيعه و سني، ويژگي هاي امام  
     مهدي را از ديدگاه اهل سنت بررسيده  
     و پس از بيان علائم ظهور از ديدگاه شيعه و سني، در  
     پايان اخباري از اديان غير از  
     اسلام، درباره ظهور قائم و نيز غيبت انبياي پيشين  
     ارائه داده است. وي 235 روايت در  
     اثبات امام مهدي، از رسول خدا و علي (ع) ارائه کرده  
     است.