بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ذهنيت مستشرقين و اصالت مهدويت  
    :نويسنده   منتظر، حسين  
    :ناشر   فجر  
    :موضوع   اثبات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اين نوشته با هدف پاسخ گويي به شبهات برخي  
     خاورشناسان درباره اصالت مهدويت نگارش  
     يافته است. نويسنده انحراف فکري مستشرقان و  
     خاورشناسان در اين زمينه را معلول اغراض  
     استعماري و مدعيان دروغين مهدويت و بالاخره تشکيک  
     در اصالت و سنديت احاديث منسوب به  
     پيامبر (ص) در اين خصوص مي داند. وي همچنين پاره اي  
     از انديشه هاي افرادي مانند  
     احمد کسروي و احمد امين و سعد محمد حسن و امثال  
     آنان را نيز نقد و خرده گيري هاي  
     آنان بر مسئله مهدويت را رد کرده است.  
     اين نوشته با هدف پاسخ گويي به شبهات برخي  
     خاورشناسان درباره اصالت مهدويت نگارش  
     يافته است. نويسنده انحراف فکري مستشرقان و  
     خاورشناسان در اين زمينه را معلول اغراض  
     استعماري و مدعيان دروغين مهدويت و بالاخره تشکيک  
     در اصالت و سنديت احاديث منسوب به  
     پيامبر (ص) در اين خصوص مي داند. وي همچنين پاره اي  
     از انديشه هاي افرادي مانند  
     احمد کسروي و احمد امين و سعد محمد حسن و امثال  
     آنان را نيز نقد و خرده گيري هاي  
     آنان بر مسئله مهدويت را رد کرده است.