بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي کي صفات بجواب کافر اعظم کي خرافات  
    :نويسنده   موسوي، سيد حسنين رضا  
    :ناشر   دار التبليغ امام المهدي، انتشارات شهيديزداني  
    :موضوع   اثبات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اثبات باورهاي اماميه درباره مهدويت و رد شبهه هاي  
     ديگران است. انگيزه نويسنده،  
     بيان اعتقاد به مهدي موعود از ديدگاه علماي اهل سنت  
     است. وي در پايان هر فصل، فهرست  
     طويلي از منابع معتبر روايي، تفسيري و تاريخي هر 2  
     فرقه را بيان مي کند. پس از مشخص  
     نمودن نسب، القاب و برتري امام مهدي (عج) بر انبيا،  
     وجوب شناخت امام در هر زمان را  
     اثبات مي نمايد. وي 2 فهرست طويل از اسامي اصحاب و  
     تابعان که شناخت امام را واجب  
     شمرده اند، ارائه و با استناد به 29 حديث نبوي 12  
     خليفه وي را معرفي و اخبار 53  
     کتاب مهم اهل سنت مانند: ينابيع الموده،  
     شعب الايمان، الصواعق المحرقه، مبني بر  
     امامت و ولادت امام در 15 شعبان 255 هـ. ق را بازگو  
     مي کند. نويسنده با محال توصيف  
     کردن رد مهدويت، آراء علماي اهل سنت - به ويژه  
     بزرگان سپاه صحابه و فرقه ديوبندي -  
     را مبني بر کافر دانستن منکران مهدي ذکر مي کند. وي  
     دلالت آياتي از قرآن بر مهدي  
     (عج) را در پرتو تفاسير اهل سنت نشان مي دهد و آراء  
     منکران را به نقد مي کشد. راز  
     عمر طولاني حضرت، اوصاف امام، علائم ظهور (مانند:  
     خروج يماني، خروج سفياني، واقعه  
     دجال) را تشريح مي کند  
     اثبات باورهاي اماميه درباره مهدويت و رد شبهه هاي  
     ديگران است. انگيزه نويسنده،  
     بيان اعتقاد به مهدي موعود از ديدگاه علماي اهل سنت  
     است. وي در پايان هر فصل، فهرست  
     طويلي از منابع معتبر روايي، تفسيري و تاريخي هر 2  
     فرقه را بيان مي کند. پس از مشخص  
     نمودن نسب، القاب و برتري امام مهدي (عج) بر انبيا،  
     وجوب شناخت امام در هر زمان را  
     اثبات مي نمايد. وي 2 فهرست طويل از اسامي اصحاب و  
     تابعان که شناخت امام را واجب  
     شمرده اند، ارائه و با استناد به 29 حديث نبوي 12  
     خليفه وي را معرفي و اخبار 53  
     کتاب مهم اهل سنت مانند: ينابيع الموده،  
     شعب الايمان، الصواعق المحرقه، مبني بر  
     امامت و ولادت امام در 15 شعبان 255 هـ. ق را بازگو  
     مي کند. نويسنده با محال توصيف  
     کردن رد مهدويت، آراء علماي اهل سنت - به ويژه  
     بزرگان سپاه صحابه و فرقه ديوبندي -  
     را مبني بر کافر دانستن منکران مهدي ذکر مي کند. وي  
     دلالت آياتي از قرآن بر مهدي  
     (عج) را در پرتو تفاسير اهل سنت نشان مي دهد و آراء  
     منکران را به نقد مي کشد. راز  
     عمر طولاني حضرت، اوصاف امام، علائم ظهور (مانند:  
     خروج يماني، خروج سفياني، واقعه  
     دجال) را تشريح مي کند