بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پنج پرسش و پاسخ  
    :نويسنده   تجليل تبريزي، ابوطالب  
    :موضوع   پاسخ به شبهه ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پاسخ به پاره اي از مسائل مربوط به امام زمان (عج)  
     است. درباره دلايل و رمز غيبت  
     امام زمان (عج) و فايده وجود ايشان، تعداد ياوران،  
     و علت عدم ظهور، ظهور وي در  
     زمان هاي ديگر و دوام عمر حضرت از نظر علم،  
     پرسش هايي از صاحب اين گفتار شده که  
     نويسنده با استفاده از آيات و روايات به صورت خلاصه  
     بدان ها پاسخ گفته است. وي راز  
     غيبت امام را امتحان انسان ها و از جمله فوايد  
     وجودي امام زمان را در دوران غيبت،  
     شناخته شدن و عبادت خداوند به اندازه کامل و قطع  
     رابطه بين عالم مادي و دستگاه  
     آفرينش ذکر کرده و ياوران او را منحصر به 313 نفر  
     ندانسته، بلکه ظهور وي را مبتني  
     بر وجود نيروي لازم در هنگام ظهور شمرده است.  
     پاسخ به پاره اي از مسائل مربوط به امام زمان (عج)  
     است. درباره دلايل و رمز غيبت  
     امام زمان (عج) و فايده وجود ايشان، تعداد ياوران،  
     و علت عدم ظهور، ظهور وي در  
     زمان هاي ديگر و دوام عمر حضرت از نظر علم،  
     پرسش هايي از صاحب اين گفتار شده که  
     نويسنده با استفاده از آيات و روايات به صورت خلاصه  
     بدان ها پاسخ گفته است. وي راز  
     غيبت امام را امتحان انسان ها و از جمله فوايد  
     وجودي امام زمان را در دوران غيبت،  
     شناخته شدن و عبادت خداوند به اندازه کامل و قطع  
     رابطه بين عالم مادي و دستگاه  
     آفرينش ذکر کرده و ياوران او را منحصر به 313 نفر  
     ندانسته، بلکه ظهور وي را مبتني  
     بر وجود نيروي لازم در هنگام ظهور شمرده است.