بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بررسي شبهات مهدويت  
    :نويسنده   مهدويان، حسين  
    :موضوع   پاسخ به شبهه ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي شبهات و ويژگي هاي آن درباره حضرت مهدي (عج)  
     است. گوينده پس از بيان مفهوم و  
     ويژگي هاي شبهه، عوامل تأثيرگذار در تشديد جو شبهه  
     را بر مي شمارد. وي چند جانبه  
     بودن بحث از مهدي موعود، وجود روايات متشابه و  
     متخالف، کمبود تحقيقات در اين زمينه،  
     عمومي بودن بحث نسبت به همه مذاهب و کم اطلاعي در  
     زمينه آمار و نظرسنجي را از عوامل  
     تشديد شبهات مهدويت مي شمارد. وي نگرش هاي منفي  
     درباره شبهه را بيان مي کند و  
     آن گاه شرايط پاسخ گويي به شبهات را يادآور مي شود.  
     آماده ساختن جامعه، شناسايي و  
     سپردن شبهه به کارشناس مربوط، شناسايي حوزه و بستر  
     شبهه، اصل سرعت، افشاي  
     شبهه انگيزان، و برنامه ريزي دقيق براي تقويت  
     هوشمندي جامعه، از عوامل ضروري  
     پاسخ گويي به شبهات است.  
     بررسي شبهات و ويژگي هاي آن درباره حضرت مهدي (عج)  
     است. گوينده پس از بيان مفهوم و  
     ويژگي هاي شبهه، عوامل تأثيرگذار در تشديد جو شبهه  
     را بر مي شمارد. وي چند جانبه  
     بودن بحث از مهدي موعود، وجود روايات متشابه و  
     متخالف، کمبود تحقيقات در اين زمينه،  
     عمومي بودن بحث نسبت به همه مذاهب و کم اطلاعي در  
     زمينه آمار و نظرسنجي را از عوامل  
     تشديد شبهات مهدويت مي شمارد. وي نگرش هاي منفي  
     درباره شبهه را بيان مي کند و  
     آن گاه شرايط پاسخ گويي به شبهات را يادآور مي شود.  
     آماده ساختن جامعه، شناسايي و  
     سپردن شبهه به کارشناس مربوط، شناسايي حوزه و بستر  
     شبهه، اصل سرعت، افشاي  
     شبهه انگيزان، و برنامه ريزي دقيق براي تقويت  
     هوشمندي جامعه، از عوامل ضروري  
     پاسخ گويي به شبهات است.