بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيام امام زمان  
    :نويسنده   حجازي، سيد جمال الدين  
    :ناشر   مولود کعبه  
    :تاريخ چاپ   1420هـ.ق  
    :موضوع   توقيعات  
    :تعداد چاپ   4  

شرح موضوعات کتاب
     به شرح و تفسير يکي از نامه هاي امام زمان (عج) به  
     شيخ مفيد و بيان برخي مسايل  
     پيرامون آن حضرت مي پردازد. نويسنده با هدف شناخت  
     بيشتر امام مهدي با بهره گيري از  
     آيات و روايات، ضمن نقل و ترجمه نامه امام زمان به  
     شيخ مفيد که در آن به برخي از  
     وظايف شيعيان در زمان غيبت اشاره شده، به شرح مطالب  
     زير مي پردازد: ولايت ائمه نسبت  
     به شيعيان، انگيزه و معناي غيبت، شناخت مقام و  
     شخصيت امام مهدي و راه حصول معرفت به  
     او، واسطه فيض بودن امام مهدي و برخي فضايل و مناقب  
     و ويژگي هاي آن حضرت.  
     به شرح و تفسير يکي از نامه هاي امام زمان (عج) به  
     شيخ مفيد و بيان برخي مسايل  
     پيرامون آن حضرت مي پردازد. نويسنده با هدف شناخت  
     بيشتر امام مهدي با بهره گيري از  
     آيات و روايات، ضمن نقل و ترجمه نامه امام زمان به  
     شيخ مفيد که در آن به برخي از  
     وظايف شيعيان در زمان غيبت اشاره شده، به شرح مطالب  
     زير مي پردازد: ولايت ائمه نسبت  
     به شيعيان، انگيزه و معناي غيبت، شناخت مقام و  
     شخصيت امام مهدي و راه حصول معرفت به  
     او، واسطه فيض بودن امام مهدي و برخي فضايل و مناقب  
     و ويژگي هاي آن حضرت.