بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کرامات المهدي، به ضميمه: توقيعات حضرت وليعصر  
    :نويسنده   مسجد مقدس جمکران، واحد تحقيقات  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   توقيعات  
    :تعداد چاپ   4  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل 35 مورد از کرامت هاي امام مهدي نسبت به  
     زائران مسجد جمکران قم است. مستند اين  
     کرامات، از دفتر ثبت خاطرات مسجد جمکران است و شامل  
     شفاي پاره اي از بيماران صعب  
     العلاج، رفع مشکلات مالي و معيشتي و امثال آن است.  
     در پايان، متن زيارت ناحيه مقدسه  
     و 25 مورد از توقيعات امام مهدي ضميمه شده است.  
     شامل 35 مورد از کرامت هاي امام مهدي نسبت به  
     زائران مسجد جمکران قم است. مستند اين  
     کرامات، از دفتر ثبت خاطرات مسجد جمکران است و شامل  
     شفاي پاره اي از بيماران صعب  
     العلاج، رفع مشکلات مالي و معيشتي و امثال آن است.  
     در پايان، متن زيارت ناحيه مقدسه  
     و 25 مورد از توقيعات امام مهدي ضميمه شده است.