بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   درود و درد  
    :نويسنده   مقدس، سعيد  
    :ناشر   مکيال  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   زيارتنامه ها - زيارت آل ياسين  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نگارنده در کتاب حاضر، به شيوه توصيف ادبي و با  
     استفاده از آيات، روايات و اشعار به  
     توضيح زيارت آل ياسين پرداخته است. ابتدا توضيحاتي  
     پيرامون هر بند از زيارتنامه آمده و سپس بند مربوط،  
     ذکر گرديده است. در بخش پاياني کتاب، متن زيارتنامه  
     آورده شده است. زيارت آل ياسين در بر دارنده  
     زيارتنامه امام زمان (ع) است که در توقيعي از آن  
     حضرت به محمد بن عبدالله حميري ابلاغ شده است.  
     نگارنده در کتاب حاضر، به شيوه توصيف ادبي و با  
     استفاده از آيات، روايات و اشعار به  
     توضيح زيارت آل ياسين پرداخته است. ابتدا توضيحاتي  
     پيرامون هر بند از زيارتنامه آمده و سپس بند مربوط،  
     ذکر گرديده است. در بخش پاياني کتاب، متن زيارتنامه  
     آورده شده است. زيارت آل ياسين در بر دارنده  
     زيارتنامه امام زمان (ع) است که در توقيعي از آن  
     حضرت به محمد بن عبدالله حميري ابلاغ شده است.