بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کليدهاي ارتباط با امام زمان  
    :نويسنده   انتشارات گل ياس  
    :ناشر   گل ياس  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   زيارتنامه ها - زيارت آل ياسين  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان برخي از دعاها و اعمال براي ارتباط با امام  
     زمان (عج) است. نويسنده با استناد  
     به گفته هايي از امام زمان (عج)، زيارت آل ياسين و  
     دعاي عهد و دعايي که براي خواندن  
     پس از نماز صبح وارد شده است، و نيز دعاي فرج و  
     دعاي روز جمعه را به عنوان ابزاري  
     براي ارتباط با امام زمان (عج) ذکر و دستور نماز و  
     دعايي را به عنوان نماز و دعاي  
     حاجت بيان کرده است.  
     بيان برخي از دعاها و اعمال براي ارتباط با امام  
     زمان (عج) است. نويسنده با استناد  
     به گفته هايي از امام زمان (عج)، زيارت آل ياسين و  
     دعاي عهد و دعايي که براي خواندن  
     پس از نماز صبح وارد شده است، و نيز دعاي فرج و  
     دعاي روز جمعه را به عنوان ابزاري  
     براي ارتباط با امام زمان (عج) ذکر و دستور نماز و  
     دعايي را به عنوان نماز و دعاي  
     حاجت بيان کرده است.