بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بحثي پيرامون طول عمر امام غائب  
    :نويسنده   الهامي، داود  
    :ناشر   دار التبليغ الإسلامي  
    :موضوع   طول عمر  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با طرح اين پرسش که چگونه ممکن است انساني  
     بيش از هزار سال عمر کند، در  
     صورتي که هرگز انسان عمري به اين درازي نمي کند،  
     کوشيده است راز طول عمر امام مهدي  
     را آشکار ساخته، توضيح دهد. نويسنده بعيد شمردن عمر  
     طولاني امام مهدي را ناشي از  
     عادت انسان ها به عمرهاي معمولي مي داند و معتقد  
     است اگر در يک يا چند مورد، بر  
     خلاف عادت روزمره انسان ها، عمر موجود زنده اي به  
     بيش از مقدار معمول برسد، هيچ  
     قانون علمي و استدلال عقلي نقض نشده است. وي بر اين  
     باور است که تاکنون هيچ  
     زيست شناس و دانشمندي نتوانسته است ميزان عمر واقعي  
     انسان را تعيين کند؛ بنابراين  
     درک نشدن نظم کلي حاکم بر جهان به هيچ عنوان به  
     معناي محدود بودن عمر انسان نيست.  
     وي همچنين پيري را نوعي بيماري دانسته که بر اثر  
     برخي از علل و عوارض جسمي رخ  
     مي دهد. نويسنده در نهايت، طول عمر امام مهدي را  
     نشانه اي از يک واقعيت علمي معرفي  
     و به دانشمندان توصيه مي کند که در پرتو مطالعه  
     دقيق اين سوره مي توانند بر برخي از  
     امراض و بيماري هايي که موجب کوتاهي عمر انسان ها  
     شده غلبه کنند.  
     نويسنده با طرح اين پرسش که چگونه ممکن است انساني  
     بيش از هزار سال عمر کند، در  
     صورتي که هرگز انسان عمري به اين درازي نمي کند،  
     کوشيده است راز طول عمر امام مهدي  
     را آشکار ساخته، توضيح دهد. نويسنده بعيد شمردن عمر  
     طولاني امام مهدي را ناشي از  
     عادت انسان ها به عمرهاي معمولي مي داند و معتقد  
     است اگر در يک يا چند مورد، بر  
     خلاف عادت روزمره انسان ها، عمر موجود زنده اي به  
     بيش از مقدار معمول برسد، هيچ  
     قانون علمي و استدلال عقلي نقض نشده است. وي بر اين  
     باور است که تاکنون هيچ  
     زيست شناس و دانشمندي نتوانسته است ميزان عمر واقعي  
     انسان را تعيين کند؛ بنابراين  
     درک نشدن نظم کلي حاکم بر جهان به هيچ عنوان به  
     معناي محدود بودن عمر انسان نيست.  
     وي همچنين پيري را نوعي بيماري دانسته که بر اثر  
     برخي از علل و عوارض جسمي رخ  
     مي دهد. نويسنده در نهايت، طول عمر امام مهدي را  
     نشانه اي از يک واقعيت علمي معرفي  
     و به دانشمندان توصيه مي کند که در پرتو مطالعه  
     دقيق اين سوره مي توانند بر برخي از  
     امراض و بيماري هايي که موجب کوتاهي عمر انسان ها  
     شده غلبه کنند.