بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   راز طول عمر امام غائب  
    :نويسنده   الهامي، داود  
    :موضوع   طول عمر  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تلاشي است براي اثبات امکان طول عمر امام (ع) و علل  
     و عوامل علمي و ديني آن. به نظر  
     مؤلف، ما از 2 طريق مي توانيم امکان طول عمر امام  
     را بيان کنيم: نخست: راه معجزه و  
     توانايي خداوند در نگه داشتن امام از بيماري و پيري  
     و مرگ؛ دوم: آراء و نظرات  
     دانشمندان زيست شناس امروز که اصولا اعضاي رييسه  
     بدن و سلول هاي آن را فنا ناپذير  
     مي دانند و مي گويند اگر فساد و بيماري که به عضوي  
     عارض و آن را از کار مي اندازد  
     نبود، ما مي توانستيم بدن انسان را تا هزاران سال  
     نگه داريم؛ چنان که گاهي عمر  
     حيوان و يا گياهي را با انجام آزمايش ها و دفع آفات  
     و بيماري ها تا چندين برابر  
     افزايش مي دهند. اين امر نشان مي دهد اطلاعات و  
     دانش ما در اين زمينه بسيار ناچيز  
     است و احتمال دارد انسان در آينده اسرار ديگري در  
     اين زمينه به دست آورد؛ ولي آن چه  
     مسلم است امکان عمر طولاني و عقب انداختن پيري و  
     مرگ است که در اثبات طول عمر امام  
     کارساز است.  
     تلاشي است براي اثبات امکان طول عمر امام (ع) و علل  
     و عوامل علمي و ديني آن. به نظر  
     مؤلف، ما از 2 طريق مي توانيم امکان طول عمر امام  
     را بيان کنيم: نخست: راه معجزه و  
     توانايي خداوند در نگه داشتن امام از بيماري و پيري  
     و مرگ؛ دوم: آراء و نظرات  
     دانشمندان زيست شناس امروز که اصولا اعضاي رييسه  
     بدن و سلول هاي آن را فنا ناپذير  
     مي دانند و مي گويند اگر فساد و بيماري که به عضوي  
     عارض و آن را از کار مي اندازد  
     نبود، ما مي توانستيم بدن انسان را تا هزاران سال  
     نگه داريم؛ چنان که گاهي عمر  
     حيوان و يا گياهي را با انجام آزمايش ها و دفع آفات  
     و بيماري ها تا چندين برابر  
     افزايش مي دهند. اين امر نشان مي دهد اطلاعات و  
     دانش ما در اين زمينه بسيار ناچيز  
     است و احتمال دارد انسان در آينده اسرار ديگري در  
     اين زمينه به دست آورد؛ ولي آن چه  
     مسلم است امکان عمر طولاني و عقب انداختن پيري و  
     مرگ است که در اثبات طول عمر امام  
     کارساز است.