بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پرتوي از انوار امام عصر  
    :نويسنده   توحيدي، رضا  
    :موضوع   طول عمر  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نگارنده پس از نقل 4 حديث از ائمه (ع) درباره امام  
     مهدي (عج) و غيبت و ظهور ايشان،  
     به بررسي مسئله طول عمر حضرت از ديدگاه قرآن،  
     احاديث و علم مي پردازد. وي در ادامه  
     به بازگو کردن آياتي از قرآن درباره طول عمر حضرت  
     نوح و کشته شدن حضرت عيسي و تطبيق  
     آنها بر موضوع امکان طول عمر امام مهدي مي پردازد.  
     در پايان، رواياتي در راستاي  
     اثبات تولد و زنده بودن حضرت و قيام ايشان در آخر  
     زمان نقل مي شود.  
     نگارنده پس از نقل 4 حديث از ائمه (ع) درباره امام  
     مهدي (عج) و غيبت و ظهور ايشان،  
     به بررسي مسئله طول عمر حضرت از ديدگاه قرآن،  
     احاديث و علم مي پردازد. وي در ادامه  
     به بازگو کردن آياتي از قرآن درباره طول عمر حضرت  
     نوح و کشته شدن حضرت عيسي و تطبيق  
     آنها بر موضوع امکان طول عمر امام مهدي مي پردازد.  
     در پايان، رواياتي در راستاي  
     اثبات تولد و زنده بودن حضرت و قيام ايشان در آخر  
     زمان نقل مي شود.