بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي و طول عمر (پيشينه و دلائل)  
    :نويسنده   زينلي، غلام حسين  
    :موضوع   طول عمر  

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي درباره طول عمر امام مهدي از سه منظر علم،  
     دين و عقل است. از ديدگاه نويسنده موضوع طول عمر  
     امام مهدي در عصر حاضر امري حل شده است و حداکثر از  
     يک استبعاد ابتدايي فراتر نمي رود. وي با هدف پاسخ  
     گويي به شبهات کساني که به سبب طول عمر امام مهدي  
     وجود او را انکار کرده اند، نخست به مسأله طول عمر  
     امام مهدي در کتابهاي دانشمندان شيعه مي پردازد و  
     آنگاه آن را از منظر آيات قرآن مربوط به داستان  
     زندگي نوح، عيسي بن مريم، خضر و اصحاب کهف بررسي مي  
     کند.  
     پژوهشي درباره طول عمر امام مهدي از سه منظر علم،  
     دين و عقل است. از ديدگاه نويسنده موضوع طول عمر  
     امام مهدي در عصر حاضر امري حل شده است و حداکثر از  
     يک استبعاد ابتدايي فراتر نمي رود. وي با هدف پاسخ  
     گويي به شبهات کساني که به سبب طول عمر امام مهدي  
     وجود او را انکار کرده اند، نخست به مسأله طول عمر  
     امام مهدي در کتابهاي دانشمندان شيعه مي پردازد و  
     آنگاه آن را از منظر آيات قرآن مربوط به داستان  
     زندگي نوح، عيسي بن مريم، خضر و اصحاب کهف بررسي مي  
     کند.