بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حکومت جهاني امام عصر  
    :نويسنده   فلسفي، محمد تقي  
    :ناشر   نصايح  
    :تاريخ چاپ   1416هـ.ق  
    :موضوع   طول عمر - حکومت و قيام - اهداف و  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گفتاري است کوتاه در بيان ويژگي ها، آثار و دلايل  
     حکومت امام عصر (عج). اين نوشته،  
     مجموعه 3 سخنراني مؤلف است که در گفتار اول،  
     خصوصيات حکومت جهاني امام را تشريح  
     کرده و به شبهه چگونگي حکومت يک فرد بر کل جهان  
     امروز و نيز مسئله سلاح امام و  
     مبارزه وي با قدرت هاي موجود پاسخ داده است. در  
     گفتار دوم، مسئله عدل جهاني امام  
     مهدي را مورد بررسي قرار داده و آن را يکي از اهداف  
     بزرگ حکومت امام دانسته است؛  
     گفتار سوم نيز به راز طول عمر امام اختصاص دارد. در  
     اين بخش نيز با استفاده از  
     دلايل علمي روز، امکان طول عمر انسان اثبات شده  
     است.  
     گفتاري است کوتاه در بيان ويژگي ها، آثار و دلايل  
     حکومت امام عصر (عج). اين نوشته،  
     مجموعه 3 سخنراني مؤلف است که در گفتار اول،  
     خصوصيات حکومت جهاني امام را تشريح  
     کرده و به شبهه چگونگي حکومت يک فرد بر کل جهان  
     امروز و نيز مسئله سلاح امام و  
     مبارزه وي با قدرت هاي موجود پاسخ داده است. در  
     گفتار دوم، مسئله عدل جهاني امام  
     مهدي را مورد بررسي قرار داده و آن را يکي از اهداف  
     بزرگ حکومت امام دانسته است؛  
     گفتار سوم نيز به راز طول عمر امام اختصاص دارد. در  
     اين بخش نيز با استفاده از  
     دلايل علمي روز، امکان طول عمر انسان اثبات شده  
     است.