بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ديرزيستي حضرت مهدي  
    :نويسنده   کامران، مهدي  
    :موضوع   طول عمر  

شرح موضوعات کتاب
     کتاب با هدف آشنا ساختن عموم مردم مخصوصا نسل جوان  
     با امام مهدي تدوين شده است. نويسنده با بهره گيري  
     از آيات و منابع روايي و تفسيري شيعه و سني، و نظرات  
     دانشمندان غربي، ابتدا امکان طولاني بودن عمر انسان  
     را از نظر قرآن و روايات بررسي مي کند، سپس صحت  
     طولاني بودن عمر امام مهدي را از نظر دانشمندان اهل  
     سنت اثبات کرده در ادامه، به شرح مطالبي مانند طول  
     عمر از نظر يهود، نصاري، عقل، علم روز و دانشمندان،  
     مقام امام در شيعه و وظايف منتظران در عصر غيبت مي  
     پردازد.  
     کتاب با هدف آشنا ساختن عموم مردم مخصوصا نسل جوان  
     با امام مهدي تدوين شده است. نويسنده با بهره گيري  
     از آيات و منابع روايي و تفسيري شيعه و سني، و نظرات  
     دانشمندان غربي، ابتدا امکان طولاني بودن عمر انسان  
     را از نظر قرآن و روايات بررسي مي کند، سپس صحت  
     طولاني بودن عمر امام مهدي را از نظر دانشمندان اهل  
     سنت اثبات کرده در ادامه، به شرح مطالبي مانند طول  
     عمر از نظر يهود، نصاري، عقل، علم روز و دانشمندان،  
     مقام امام در شيعه و وظايف منتظران در عصر غيبت مي  
     پردازد.