بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   راز طول عمر امام زمان از ديدگاه علم و اديان  
    :نويسنده   مهدي پور، علي اکبر  
    :ناشر   طاووس بهشت  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   طول عمر  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اين اثر، پژوهشي است در مسئله طول عمر امام زمان  
     (عج)، که به شيوه گزارشي و تحليلي  
     نگارش يافته است. مؤلف، نخست با بررسي مسئله طول  
     عمر در گياهان، حيوانات و انسان و  
     تلاش هاي علمي صورت گرفته براي افزايش طول عمر  
     انسان، عوامل طول عمر را از ديدگاه  
     علم بر مي شمارد. وي با مرتبط و عجين دانستن طول  
     عمر با جواني پايدار، و ذکر نمونه هايي از اين  
     مسئله، و نيز بيان استثناهاي جهان نباتات، جانداران  
     و انسان ها،  
     از نظر طول عمر، و با اشاره به مسئله زمستان خوابي  
     در حيوانات و رازهاي نهفته در  
     آن، عمر طولاني را از نظر علمي امري ممکن معرفي  
     مي کند و با بررسي مسئله طول عمر از  
     طريق اعجاز، ديدگاه اديان آسماني را در مورد آن  
     بيان مي دارد و نمونه هاي عمر  
     طولاني را در کتب آسماني و احاديث شيعه و سني نقل  
     مي کند. مؤلف در اين کتاب کوشيده  
     است با استفاده از منابع علمي و روايي و با اثبات  
     امکان طولاني بودن عمر، به برخي  
     شبهه ها درباره عمر حضرت مهدي (ع) پاسخ دهد.  
     اين اثر، پژوهشي است در مسئله طول عمر امام زمان  
     (عج)، که به شيوه گزارشي و تحليلي  
     نگارش يافته است. مؤلف، نخست با بررسي مسئله طول  
     عمر در گياهان، حيوانات و انسان و  
     تلاش هاي علمي صورت گرفته براي افزايش طول عمر  
     انسان، عوامل طول عمر را از ديدگاه  
     علم بر مي شمارد. وي با مرتبط و عجين دانستن طول  
     عمر با جواني پايدار، و ذکر نمونه هايي از اين  
     مسئله، و نيز بيان استثناهاي جهان نباتات، جانداران  
     و انسان ها،  
     از نظر طول عمر، و با اشاره به مسئله زمستان خوابي  
     در حيوانات و رازهاي نهفته در  
     آن، عمر طولاني را از نظر علمي امري ممکن معرفي  
     مي کند و با بررسي مسئله طول عمر از  
     طريق اعجاز، ديدگاه اديان آسماني را در مورد آن  
     بيان مي دارد و نمونه هاي عمر  
     طولاني را در کتب آسماني و احاديث شيعه و سني نقل  
     مي کند. مؤلف در اين کتاب کوشيده  
     است با استفاده از منابع علمي و روايي و با اثبات  
     امکان طولاني بودن عمر، به برخي  
     شبهه ها درباره عمر حضرت مهدي (ع) پاسخ دهد.