بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نويد  
    :تاريخ چاپ   1354هـ.ش  
    :موضوع   طول عمر  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به بحث درباره امام زمان (عج)، عمر طولاني وي،  
     انتظار، مشتاقان و منکران آن حضرت  
     مي پردازد. نويسنده سعي دارد با روش هاي علمي و  
     تجربي، امکان درازي عمر را به اثبات  
     رساند و از اين جهت، به منکران طول عمر امام زمان  
     از جمله بهاييه پاسخ دهد. وي در  
     پايان به مسئوليت شيعه در عصر غيبت اشاره نموده  
     است.  
     به بحث درباره امام زمان (عج)، عمر طولاني وي،  
     انتظار، مشتاقان و منکران آن حضرت  
     مي پردازد. نويسنده سعي دارد با روش هاي علمي و  
     تجربي، امکان درازي عمر را به اثبات  
     رساند و از اين جهت، به منکران طول عمر امام زمان  
     از جمله بهاييه پاسخ دهد. وي در  
     پايان به مسئوليت شيعه در عصر غيبت اشاره نموده  
     است.