بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کمالالدين و تمام النعمة  
    :نويسنده   ابن بابويه، محمد بن علي  
    :مترجم   کمره اي، محمد باقر  
    :ناشر   اسلاميه  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - اثبات  
    :تعداد چاپ   3  

شرح موضوعات کتاب
     شامل احاديث پيامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع)  
     درباره امام مهدي (عج) و غيبت  
     اوست. مؤلف که از عالمان نخستين شيعي است، در مقدمه  
     کتاب، انگيزه تأليف آن را  
     رؤيايي مي داند که در آن، امام زمان به او توصيه  
     مي کند کتابي در اين باره بنگارد.  
     وي با اشاره به غيبت پيامبراني چون ادريس (ع)،  
     ابراهيم (ع)، يوسف (ع)، و موسي (ع)،  
     اصل غيبت حجت را امري معمولي مي داند و سپس به  
     روايات پيامبر اسلام و امامان معصوم  
     درباره غيبت امام زمان و فلسفه آن مي پردازد. بخش  
     ديگر کتاب مربوط به توقيعات امام  
     زمان، علامات ظهور و نام هاي آن حضرت است. نويسنده  
     هم چنين به اسامي افرادي که عمري  
     طولاني داشته اند و نيز کساني که امام زمان را  
     ديده اند مي پردازد. وي هم چنين به  
     شبهات زيديه و کيسانيه در اين خصوص جواب مي دهد.  
     شامل احاديث پيامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع)  
     درباره امام مهدي (عج) و غيبت  
     اوست. مؤلف که از عالمان نخستين شيعي است، در مقدمه  
     کتاب، انگيزه تأليف آن را  
     رؤيايي مي داند که در آن، امام زمان به او توصيه  
     مي کند کتابي در اين باره بنگارد.  
     وي با اشاره به غيبت پيامبراني چون ادريس (ع)،  
     ابراهيم (ع)، يوسف (ع)، و موسي (ع)،  
     اصل غيبت حجت را امري معمولي مي داند و سپس به  
     روايات پيامبر اسلام و امامان معصوم  
     درباره غيبت امام زمان و فلسفه آن مي پردازد. بخش  
     ديگر کتاب مربوط به توقيعات امام  
     زمان، علامات ظهور و نام هاي آن حضرت است. نويسنده  
     هم چنين به اسامي افرادي که عمري  
     طولاني داشته اند و نيز کساني که امام زمان را  
     ديده اند مي پردازد. وي هم چنين به  
     شبهات زيديه و کيسانيه در اين خصوص جواب مي دهد.