بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مسأله غيبت  
    :نويسنده   اميني، ابراهيم  
    :موضوع   غيبت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مباحث کوتاهي درباره مسئله غيبت امام عصر (عج)، علل  
     و آثار آن است. مؤلف به اهميت  
     تاريخي غيبت پرداخته و مي گويد اين مسئله از چنان  
     اهميتي برخوردار بوده که از زمان  
     پيامبر (ص) تا زمان امام عسکري (ع) همواره مورد  
     تاکيد و گوشزد آنان بوده است و اين  
     تذکرات، مردم را از چنان آمادگي روحي و رواني  
     برخوردار ساخت که چندان تعجبي از غيبت  
     امام ننمودند. وي به معرفي تعدادي از آثار مربوط به  
     غيبت که پيش از غيبت صغرا توسط  
     علماي اماميه و نيز پس از آن نوشته شده پرداخته  
     است. با اين حال، پس از رحلت امام  
     عسکري، تعدادي از پيروان ايشان به 14 فرقه تقسيم  
     شدند. در ادامه به بيان نظرات تني  
     چند از متکلمين شيعه در اين باره پرداخته شده است.  
     مباحث کوتاهي درباره مسئله غيبت امام عصر (عج)، علل  
     و آثار آن است. مؤلف به اهميت  
     تاريخي غيبت پرداخته و مي گويد اين مسئله از چنان  
     اهميتي برخوردار بوده که از زمان  
     پيامبر (ص) تا زمان امام عسکري (ع) همواره مورد  
     تاکيد و گوشزد آنان بوده است و اين  
     تذکرات، مردم را از چنان آمادگي روحي و رواني  
     برخوردار ساخت که چندان تعجبي از غيبت  
     امام ننمودند. وي به معرفي تعدادي از آثار مربوط به  
     غيبت که پيش از غيبت صغرا توسط  
     علماي اماميه و نيز پس از آن نوشته شده پرداخته  
     است. با اين حال، پس از رحلت امام  
     عسکري، تعدادي از پيروان ايشان به 14 فرقه تقسيم  
     شدند. در ادامه به بيان نظرات تني  
     چند از متکلمين شيعه در اين باره پرداخته شده است.