بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تاريخ عصر غيبت  
    :نويسنده   پورسيد آقايي، سيد مسعود  
    :ناشر   مرکز جهاني علوم اسلامي  
    :موضوع   غيبت  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     هدف اين پژوهش شناسايي حوادث مهم سياسي و فرهنگي  
     عصر غيبت صغري و کبراي امام  
     دوازدهم شيعيان است. نويسندگان از دو منظر اعتقادي  
     و تاريخي زمينه هاي غايب شدن  
     امام زمان (ع) را بررسي کرده اند. آنها در اين اثر  
     به زندگينامه امام زمان و منابع  
     مطالعه عصر غيبت و به بررسي وضعيت سياسي و اجتماعي  
     و فرهنگي عصر عباسيان و تاريخ  
     شيعه در آن عصر از جهات مختلف اشاره دارند.  
     پيشگويي هاي مربوط به غيبت و زمينه سازي  
     اهل بيت و پيامبر اکرم (ص)، نهاد وکالت در عصر غيبت  
     و فعاليت وکيلان امام زمان و  
     مدعيان وکالت، فلسفه غيبت، نواب اربعه، سيرت و آثار  
     مهدي (ع) و نيز وضعيت شيعه از  
     نظر اجتماعي و سياسي و فرهنگي در عصر غيبت کبرا از  
     مباحث مهم اين کتاب است.  
     هدف اين پژوهش شناسايي حوادث مهم سياسي و فرهنگي  
     عصر غيبت صغري و کبراي امام  
     دوازدهم شيعيان است. نويسندگان از دو منظر اعتقادي  
     و تاريخي زمينه هاي غايب شدن  
     امام زمان (ع) را بررسي کرده اند. آنها در اين اثر  
     به زندگينامه امام زمان و منابع  
     مطالعه عصر غيبت و به بررسي وضعيت سياسي و اجتماعي  
     و فرهنگي عصر عباسيان و تاريخ  
     شيعه در آن عصر از جهات مختلف اشاره دارند.  
     پيشگويي هاي مربوط به غيبت و زمينه سازي  
     اهل بيت و پيامبر اکرم (ص)، نهاد وکالت در عصر غيبت  
     و فعاليت وکيلان امام زمان و  
     مدعيان وکالت، فلسفه غيبت، نواب اربعه، سيرت و آثار  
     مهدي (ع) و نيز وضعيت شيعه از  
     نظر اجتماعي و سياسي و فرهنگي در عصر غيبت کبرا از  
     مباحث مهم اين کتاب است.