بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انتظار بزرگ  
    :نويسنده   پيشوايي، مهدي  
    :موضوع   غيبت - حکومت و قيام - اهداف و  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     در بررسي انقلاب مهدي (عج) و غيبت و انتظار ظهور او  
     است. به نظر نويسنده، مطابق  
     محاسبات اجتماعي، جهان رو به تکامل عمومي است و  
     نصوص اسلامي (قرآن و روايات) اين  
     مطلب را پيشاپيش تذکر داده اند؛ چنان که حکومت جهان  
     را براي صالحان و مستضعفين از  
     مؤمنين وعده داده اند و يکي از شرايط وقوع آن زمان،  
     تحقق جنبش هاي علمي، فکري،  
     اخلاقي و اقتصادي در ميان ملل است.  
     در بررسي انقلاب مهدي (عج) و غيبت و انتظار ظهور او  
     است. به نظر نويسنده، مطابق  
     محاسبات اجتماعي، جهان رو به تکامل عمومي است و  
     نصوص اسلامي (قرآن و روايات) اين  
     مطلب را پيشاپيش تذکر داده اند؛ چنان که حکومت جهان  
     را براي صالحان و مستضعفين از  
     مؤمنين وعده داده اند و يکي از شرايط وقوع آن زمان،  
     تحقق جنبش هاي علمي، فکري،  
     اخلاقي و اقتصادي در ميان ملل است.