بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تاريخ الإسلام، تاريخ عصر الغيبة  
    :نويسنده   واحد تأليف کتب درسي  
    :تاريخ چاپ   1420هـ.ق  
    :موضوع   غيبت - تاريخ  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است تحليلي و مستند در اثبات اصل مهدويت،  
     آثار، دلايل و موانع آن و نقد  
     شبهات منکران و وظايف مؤمنان در عصر غيبت کبرا. اين  
     کتاب از 34 درس تشکيل و به  
     صورت کلاسيک براي تدريس در حوزه هاي علميه تدوين  
     شده است. در 7 درس اول آن، به  
     حيات ظاهري (ولادت تا غيبت) پرداخته شده است. در  
     بخش بعد، غيبت صغرا و دلايل آن از  
     جمله امتناع امام از بيعت با حکومت جائر، ترس از  
     قتل دشمنان، ايجاد آمادگي براي  
     غيبت کبرا، ايجاد آمادگي روحي و رواني براي شيعيان  
     جهت استقلال و قطع ارتباط ظاهري  
     با حجت بيان شده است. در دروس بعدي مباحثي درباره  
     سفرا و نمايندگان امام، وکلاي  
     دروغين، کلماتي از امام و توقيعات ايشان در زمان  
     غيبت صغرا آمده است. به نظر  
     مؤلفان، علل غيبت کبرا از نظر روايات: سيره و سنت  
     الهي بودن غيبت، ترس از کشته شدن،  
     نبودن بيعت ظالمين بر ذمه امام بيان شده و مسئوليت  
     وي در اين زمان، رهبري امت، دعوت  
     اسلامي، حفاظت از جوامع مسلمان در برابر کفار، حفظ  
     جوامع اسلامي از انحراف و فساد،  
     فريادرسي مظلومان و درماندگان دانسته شده است. در  
     پايان، مطالبي مستند به روايات  
     درباره علايم ظهور مهدي موعود و شرايط آن آمده است.  
     پژوهشي است تحليلي و مستند در اثبات اصل مهدويت،  
     آثار، دلايل و موانع آن و نقد  
     شبهات منکران و وظايف مؤمنان در عصر غيبت کبرا. اين  
     کتاب از 34 درس تشکيل و به  
     صورت کلاسيک براي تدريس در حوزه هاي علميه تدوين  
     شده است. در 7 درس اول آن، به  
     حيات ظاهري (ولادت تا غيبت) پرداخته شده است. در  
     بخش بعد، غيبت صغرا و دلايل آن از  
     جمله امتناع امام از بيعت با حکومت جائر، ترس از  
     قتل دشمنان، ايجاد آمادگي براي  
     غيبت کبرا، ايجاد آمادگي روحي و رواني براي شيعيان  
     جهت استقلال و قطع ارتباط ظاهري  
     با حجت بيان شده است. در دروس بعدي مباحثي درباره  
     سفرا و نمايندگان امام، وکلاي  
     دروغين، کلماتي از امام و توقيعات ايشان در زمان  
     غيبت صغرا آمده است. به نظر  
     مؤلفان، علل غيبت کبرا از نظر روايات: سيره و سنت  
     الهي بودن غيبت، ترس از کشته شدن،  
     نبودن بيعت ظالمين بر ذمه امام بيان شده و مسئوليت  
     وي در اين زمان، رهبري امت، دعوت  
     اسلامي، حفاظت از جوامع مسلمان در برابر کفار، حفظ  
     جوامع اسلامي از انحراف و فساد،  
     فريادرسي مظلومان و درماندگان دانسته شده است. در  
     پايان، مطالبي مستند به روايات  
     درباره علايم ظهور مهدي موعود و شرايط آن آمده است.