بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سازمان رهبري شيعه در عصر غيبت صغري  
    :نويسنده   جباري، محمد رضا  
    :موضوع   غيبت - نيابت - وکالت خاصه - فعاليت ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به شيوه ارتباط شيعه با امام زمان (عج) در عصر غيبت  
     صغرا مي پردازد. نويسنده با  
     بهره گيري از منابع روايي شيعه، به نهاد وکالت در  
     عصر ائمه (ع) و نواب اربعه در عصر  
     غيبت صغرا پرداخته و فعاليت آنان را در سازماندهي و  
     هدايت شيعيان و مقابله با  
     افرادي که به دروغ ادعاي نيابت و سفارت داشته اند  
     بيان نموده است. وي گرفتن وجوهات  
     و هدايا و پاسخ گويي به پرسش هاي مردم را از ديگر  
     فعاليت هاي نايبان امام زمان ذکر  
     مي کند و مدعي است قلمرو فعاليت آنان، جهان اسلام  
     در آن دوران بوده است.  
     به شيوه ارتباط شيعه با امام زمان (عج) در عصر غيبت  
     صغرا مي پردازد. نويسنده با  
     بهره گيري از منابع روايي شيعه، به نهاد وکالت در  
     عصر ائمه (ع) و نواب اربعه در عصر  
     غيبت صغرا پرداخته و فعاليت آنان را در سازماندهي و  
     هدايت شيعيان و مقابله با  
     افرادي که به دروغ ادعاي نيابت و سفارت داشته اند  
     بيان نموده است. وي گرفتن وجوهات  
     و هدايا و پاسخ گويي به پرسش هاي مردم را از ديگر  
     فعاليت هاي نايبان امام زمان ذکر  
     مي کند و مدعي است قلمرو فعاليت آنان، جهان اسلام  
     در آن دوران بوده است.