بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   درباره تاريخ سياسي امام دوازدهم  
    :نويسنده   جعفريان، رسول  
    :موضوع   غيبت  

شرح موضوعات کتاب
     نقد و بررسي ترجمه کتاب تاريخ سياسي غيبت امام  
     دوازدهم است. نويسنده با تأکيد بر  
     اين نکته که ترجمه آثار سودمند و محققانه در بالا  
     بردن سطح فرهنگي و علمي جامعه  
     تأثير به سزايي دارد، به اهميت 2 عنصر حفظ امانت و  
     دقت در هنگام ترجمه اشاره نموده  
     است. وي کتاب مورد نظر را محققانه ترين کتابي  
     مي داند که در زمينه دوران غيبت امام  
     مهدي (عج) و مسائل مربوط به آن نگارش شده و شيوايي  
     و روان بودن عبارات مترجم را در  
     ترجمه کتاب، از امتيازات اين ترجمه برمي شمارد. وي  
     در ادامه، فهرستي از اشتباهاتي  
     که مترجم در نکات مربوط به اعلام و اسامي کتب مرتکب  
     شده و صورت تصحيح شده آن را  
     آورده است.  
     نقد و بررسي ترجمه کتاب تاريخ سياسي غيبت امام  
     دوازدهم است. نويسنده با تأکيد بر  
     اين نکته که ترجمه آثار سودمند و محققانه در بالا  
     بردن سطح فرهنگي و علمي جامعه  
     تأثير به سزايي دارد، به اهميت 2 عنصر حفظ امانت و  
     دقت در هنگام ترجمه اشاره نموده  
     است. وي کتاب مورد نظر را محققانه ترين کتابي  
     مي داند که در زمينه دوران غيبت امام  
     مهدي (عج) و مسائل مربوط به آن نگارش شده و شيوايي  
     و روان بودن عبارات مترجم را در  
     ترجمه کتاب، از امتيازات اين ترجمه برمي شمارد. وي  
     در ادامه، فهرستي از اشتباهاتي  
     که مترجم در نکات مربوط به اعلام و اسامي کتب مرتکب  
     شده و صورت تصحيح شده آن را  
     آورده است.