بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گوشهاي از اسرار غيبت  
    :نويسنده   حسني، سيد علي اکبر  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي برخي از فوايد و حکمت هاي غيبت امام عصر (عج)  
     است. مؤلف، نخست ضرورت وجود  
     رهبر در پيشرفت ملت ها را گوشزد مي کند و در تبيين  
     اسرار و حکمت هاي غيبت امام  
     (رهبر دور از دسترس مردم)، مواردي را بر مي شمارد:  
     1. مکافات امت در مقابل اعمال  
     زشت؛ 2. آزمايش و امتحان مؤمنان؛ 3. ايجاد آمادگي  
     روحي و رواني براي رسيدن به حکومت  
     عدل و توحيد. در پايان با استناد به برخي روايات،  
     برخي صفات و ويژگي هاي حضرت مهدي  
     (عج) را ذکر مي کند.  
     بررسي برخي از فوايد و حکمت هاي غيبت امام عصر (عج)  
     است. مؤلف، نخست ضرورت وجود  
     رهبر در پيشرفت ملت ها را گوشزد مي کند و در تبيين  
     اسرار و حکمت هاي غيبت امام  
     (رهبر دور از دسترس مردم)، مواردي را بر مي شمارد:  
     1. مکافات امت در مقابل اعمال  
     زشت؛ 2. آزمايش و امتحان مؤمنان؛ 3. ايجاد آمادگي  
     روحي و رواني براي رسيدن به حکومت  
     عدل و توحيد. در پايان با استناد به برخي روايات،  
     برخي صفات و ويژگي هاي حضرت مهدي  
     (عج) را ذکر مي کند.