بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم  
    :نويسنده   حسين، جاسم  
    :مترجم   آيت اللهي، سيد محمد تقي  
    :ناشر   امير کبير  
    :موضوع   غيبت - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است تحليلي و مستند به منابع کهن شيعي در  
     بررسي زمينه هاي تاريخي و محيطي  
     غيبت صغراي امام زمان (عج). مؤلف نقش رسول اکرم (ص)  
     را در وضع واژه مهدي و غيبت و  
     تشکيل حکومت جهاني وي بسيار مؤثر مي داند؛ چرا که  
     علاوه بر شيعه، اهل سنت نيز در  
     مقابل اين احاديث نبوي، چاره اي جز قبول و تسليم  
     ندارند. در ادامه، مؤلف گزارشي از  
     اوضاع سياسي شيعيان از زمان امام صادق (ع) تا امام  
     عسکري (ع) ارائه داده و  
     عکس العمل هاي امامان در مقابل قيام هاي علويان را  
     بررسي نموده است. به نظر وي،  
     مسئله مهدويت به حدي در بين شيعيان جدي تلقي مي شد  
     که فرقه هاي متعددي در اين زمينه  
     تأسيس شد. حوادث مربوط به ولادت امام نيز از مباحث  
     ديگر کتاب است. به نظر نويسنده،  
     به حدي اختناق و سخت گيري اطراف امام عسکري زياد  
     بوده که هنوز به درستي مادر امام و  
     هويت وي معلوم نيست و بيشتر روايات درباره وي مشکوک  
     و غيرقابل توثيق است. در ادامه  
     مقوله وکالت (نمايندگي امام در شهرهاي شيعه نشين) و  
     زمينه ها و نتايج حاصل از آن  
     بررسي شده است. آخرين فصول کتاب، به بررسي تاريخي -  
     تحليلي زندگي 4 نايب خاص امام و  
     عملکردهاي آنها اختصاص دارد. اين کتاب با قلمي روان  
     و شيوا ترجمه شده و قابل  
     استفاده براي عموم خوانندگان است.  
     پژوهشي است تحليلي و مستند به منابع کهن شيعي در  
     بررسي زمينه هاي تاريخي و محيطي  
     غيبت صغراي امام زمان (عج). مؤلف نقش رسول اکرم (ص)  
     را در وضع واژه مهدي و غيبت و  
     تشکيل حکومت جهاني وي بسيار مؤثر مي داند؛ چرا که  
     علاوه بر شيعه، اهل سنت نيز در  
     مقابل اين احاديث نبوي، چاره اي جز قبول و تسليم  
     ندارند. در ادامه، مؤلف گزارشي از  
     اوضاع سياسي شيعيان از زمان امام صادق (ع) تا امام  
     عسکري (ع) ارائه داده و  
     عکس العمل هاي امامان در مقابل قيام هاي علويان را  
     بررسي نموده است. به نظر وي،  
     مسئله مهدويت به حدي در بين شيعيان جدي تلقي مي شد  
     که فرقه هاي متعددي در اين زمينه  
     تأسيس شد. حوادث مربوط به ولادت امام نيز از مباحث  
     ديگر کتاب است. به نظر نويسنده،  
     به حدي اختناق و سخت گيري اطراف امام عسکري زياد  
     بوده که هنوز به درستي مادر امام و  
     هويت وي معلوم نيست و بيشتر روايات درباره وي مشکوک  
     و غيرقابل توثيق است. در ادامه  
     مقوله وکالت (نمايندگي امام در شهرهاي شيعه نشين) و  
     زمينه ها و نتايج حاصل از آن  
     بررسي شده است. آخرين فصول کتاب، به بررسي تاريخي -  
     تحليلي زندگي 4 نايب خاص امام و  
     عملکردهاي آنها اختصاص دارد. اين کتاب با قلمي روان  
     و شيوا ترجمه شده و قابل  
     استفاده براي عموم خوانندگان است.