بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تاريخ غيبت کبري  
    :نويسنده   حکيم،سيد منذر  
    :موضوع   غيبت - کبري  

شرح موضوعات کتاب
     گزارشي تحليلي از مسأله رهبري امام مهدي در دوران  
     غيبت است. در اين گزارش نخست از چالش رهبري در عصر  
     غيبت کبري و تلقي شيعه از امامت راستين و تلاش  
     شيعيان براي تحقق اصل امامت گفتگو مي شود، و سپس به  
     بررسي چالش امامت در عصر غيبت صغري پرداخته مي شود.  
     از نقطه نظر نويسنده اساس تمام شبهات و چالش هايي که  
     در اين زمينه وجود دارد، به تلقي غلط و ناقص از  
     مسأله رهبري در اسلام بر مي گردد. در صورتي که مفهوم  
     رهبري در ديدگاه شيعه اساسا با آنچه ديگر فرق  
     مسلمان از اين مسأله در ذهن دارند، متفاوت است و  
     ماهيت آنها با هم فرق مي کند. نويسنده در ادامه به  
     تبيين مسأله رهبري در بيانات و رفتار و سيره امام  
     مهدي مي پردازد و نتيجه مي گيرد رهبري و مرجعيت غير  
     معصوم هميشه در پرتو رهبري انسان معصوم بوده است.  
     گزارشي تحليلي از مسأله رهبري امام مهدي در دوران  
     غيبت است. در اين گزارش نخست از چالش رهبري در عصر  
     غيبت کبري و تلقي شيعه از امامت راستين و تلاش  
     شيعيان براي تحقق اصل امامت گفتگو مي شود، و سپس به  
     بررسي چالش امامت در عصر غيبت صغري پرداخته مي شود.  
     از نقطه نظر نويسنده اساس تمام شبهات و چالش هايي که  
     در اين زمينه وجود دارد، به تلقي غلط و ناقص از  
     مسأله رهبري در اسلام بر مي گردد. در صورتي که مفهوم  
     رهبري در ديدگاه شيعه اساسا با آنچه ديگر فرق  
     مسلمان از اين مسأله در ذهن دارند، متفاوت است و  
     ماهيت آنها با هم فرق مي کند. نويسنده در ادامه به  
     تبيين مسأله رهبري در بيانات و رفتار و سيره امام  
     مهدي مي پردازد و نتيجه مي گيرد رهبري و مرجعيت غير  
     معصوم هميشه در پرتو رهبري انسان معصوم بوده است.