بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خطوط اساسي تفکر مهدويت  
    :نويسنده   رايت، ويژه نامه امام مهدي  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحليلي درباره ابعاد گوناگون انديشه مهدويت و مباني  
     و زمينه هاي آن است. نويسنده با  
     استناد به آيات و روايات، نخست چگونگي شکل گيري  
     انديشه مهدي (عج) در زمان رسول خدا  
     (ص) را بيان کرده و و آن گاه به بررسي ويژگي هاي  
     قطعي مهدي و نشانه هاي او پرداخته  
     است. در ادامه گوشه اي از تاريخ ويژه زمان تولد  
     امام و انگيزه غيبت او توضيح داده  
     شده و گوشه هايي از قيام و برنامه حکومتي وي مورد  
     بررسي قرار گرفته است. نويسنده با  
     طرح بحثي تحت عنوان ما و زمان قيام، تعيين زمان  
     ظهور را از اسرار الهي دانسته و با  
     توصيه به انجام اعمال صالح و هم سويي فکري و عملي  
     با خواسته هاي امام مهدي، مقاله  
     را به پايان برده است.  
     تحليلي درباره ابعاد گوناگون انديشه مهدويت و مباني  
     و زمينه هاي آن است. نويسنده با  
     استناد به آيات و روايات، نخست چگونگي شکل گيري  
     انديشه مهدي (عج) در زمان رسول خدا  
     (ص) را بيان کرده و و آن گاه به بررسي ويژگي هاي  
     قطعي مهدي و نشانه هاي او پرداخته  
     است. در ادامه گوشه اي از تاريخ ويژه زمان تولد  
     امام و انگيزه غيبت او توضيح داده  
     شده و گوشه هايي از قيام و برنامه حکومتي وي مورد  
     بررسي قرار گرفته است. نويسنده با  
     طرح بحثي تحت عنوان ما و زمان قيام، تعيين زمان  
     ظهور را از اسرار الهي دانسته و با  
     توصيه به انجام اعمال صالح و هم سويي فکري و عملي  
     با خواسته هاي امام مهدي، مقاله  
     را به پايان برده است.