بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رساله در غيبت  
    :موضوع   غيبت - اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اين رساله در اثبات و بيان چگونگي نيابت عامه فقهاي  
     جامع الشرايط از امام مهدي در  
     زمان غيبت نگاشته شده است. نگارنده با استناد به  
     روايات معصومان (ع) به اثبات وجوب  
     رجوع مکلفين به مجتهدان جامع الشرايط در جهت فهم  
     دين و پاسخ به شبهات و پرسش ها  
     مي پردازد. وي با بررسي جايگاه و منزلت فقها در دين  
     اسلام، بر حفظ دين به وجود علما  
     و فقها در عصر غيبت تأکيد مي ورزد.  
     اين رساله در اثبات و بيان چگونگي نيابت عامه فقهاي  
     جامع الشرايط از امام مهدي در  
     زمان غيبت نگاشته شده است. نگارنده با استناد به  
     روايات معصومان (ع) به اثبات وجوب  
     رجوع مکلفين به مجتهدان جامع الشرايط در جهت فهم  
     دين و پاسخ به شبهات و پرسش ها  
     مي پردازد. وي با بررسي جايگاه و منزلت فقها در دين  
     اسلام، بر حفظ دين به وجود علما  
     و فقها در عصر غيبت تأکيد مي ورزد.