بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   همه در انتظار اويند  
    :نويسنده   سعيد، حسن  
    :ناشر   مشعل آزادي  
    :تاريخ چاپ   1396هـ.ق  
    :موضوع   غيبت - حکومت و قيام - ويژگي ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان مطالبي درباره شخصيت، غيبت و ظهور امام مهدي  
     (عج) است. نويسنده با بهره گيري  
     از قرآن و منابع روايي شيعه و سني و کتاب هايي  
     درباره امام مهدي، به بيان شخصيت و  
     ويژگي هاي امام مهدي، غيبت او و نقش آن و چگونگي  
     حکومت وي پس از ظهور از ديدگاه  
     شيعه و سني پرداخته است. برخي از مهم ترين مباحث  
     کتاب عبارتند از: نيازمندي انسان  
     به راهنماي الهي؛ پايه گذاري شيعه توسط حضرت محمد  
     (ص)؛ خبر دادن پيامبر و معصومين  
     از قيام امام مهدي؛ نقش غيبت امام مهدي در سازندگي  
     انسان؛ برنامه هاي دولت مهدي؛  
     رفتار امام مهدي در زمان ظهور؛ نظرات علماي اسلام  
     درباره مدعيان مهدويت.  
     بيان مطالبي درباره شخصيت، غيبت و ظهور امام مهدي  
     (عج) است. نويسنده با بهره گيري  
     از قرآن و منابع روايي شيعه و سني و کتاب هايي  
     درباره امام مهدي، به بيان شخصيت و  
     ويژگي هاي امام مهدي، غيبت او و نقش آن و چگونگي  
     حکومت وي پس از ظهور از ديدگاه  
     شيعه و سني پرداخته است. برخي از مهم ترين مباحث  
     کتاب عبارتند از: نيازمندي انسان  
     به راهنماي الهي؛ پايه گذاري شيعه توسط حضرت محمد  
     (ص)؛ خبر دادن پيامبر و معصومين  
     از قيام امام مهدي؛ نقش غيبت امام مهدي در سازندگي  
     انسان؛ برنامه هاي دولت مهدي؛  
     رفتار امام مهدي در زمان ظهور؛ نظرات علماي اسلام  
     درباره مدعيان مهدويت.