بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دعوي السفارة في الغيبة الکبري  
    :نويسنده   سند، محمد  
    :ناشر   دار البلاغة  
    :موضوع   غيبت - مهدويت - مدعيان  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است مستند در شناسايي مدعيان دروغين ارتباط  
     با مهدي (ع) و احکام آنها و نقد  
     و بررسي نظرات آنان. به گفته مؤلف، در هر زماني  
     افرادي پيدا مي شوند که با توسل به  
     شعبده و سحر و يا با استناد به خواب و غيره ادعاي  
     سفارت و ارتباط با امام عصر (ع)  
     مي کنند و بدين وسيله عوام شيعه را به هيجان  
     انداخته، به انحراف مي کشانند. وي پس  
     از بيان فرق بين سحر و کرامت و معجزه، در فصلي  
     طولاني، معناي نيابت امام، انقطاع  
     نيابت خاصه در نزد شيعه، عدم حجيت خواب، نيابت  
     عمومي فقها، مدعيان دروغين سفارت و  
     نيابت و معناي ابدال و اوتاد را توضيح داده و نظر  
     شيعه را در اين باره بيان کرده  
     است. در 2 فصل بعدي، اجمالي از تاريخ بهاييت و  
     بابيت در ايران و نيز فرقه هاي  
     انحرافي شيعه در رابطه با مهدويت از ابتدا تا کنون  
     تشريح شده است. در پايان نيز به  
     علائم ظهور امام عصر (ع) پرداخته شده است.  
     پژوهشي است مستند در شناسايي مدعيان دروغين ارتباط  
     با مهدي (ع) و احکام آنها و نقد  
     و بررسي نظرات آنان. به گفته مؤلف، در هر زماني  
     افرادي پيدا مي شوند که با توسل به  
     شعبده و سحر و يا با استناد به خواب و غيره ادعاي  
     سفارت و ارتباط با امام عصر (ع)  
     مي کنند و بدين وسيله عوام شيعه را به هيجان  
     انداخته، به انحراف مي کشانند. وي پس  
     از بيان فرق بين سحر و کرامت و معجزه، در فصلي  
     طولاني، معناي نيابت امام، انقطاع  
     نيابت خاصه در نزد شيعه، عدم حجيت خواب، نيابت  
     عمومي فقها، مدعيان دروغين سفارت و  
     نيابت و معناي ابدال و اوتاد را توضيح داده و نظر  
     شيعه را در اين باره بيان کرده  
     است. در 2 فصل بعدي، اجمالي از تاريخ بهاييت و  
     بابيت در ايران و نيز فرقه هاي  
     انحرافي شيعه در رابطه با مهدويت از ابتدا تا کنون  
     تشريح شده است. در پايان نيز به  
     علائم ظهور امام عصر (ع) پرداخته شده است.