بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي و منتظران  
    :نويسنده   سيد مرتضي، سيد علي بن حسين  
    :مترجم   صفا خواه، محمد حسين  
    :ناشر   کتابچي  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - ظهور - فلسفه ظهور  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     کتاب با هدف اداي تکليف مبني بر معرفت امام زمان در  
     زمان غيبت تدوين شده است. مؤلف  
     با بهره گيري از مطالب کلامي و نظرات سيد مرتضي،  
     عناويني مانند مفهوم غيبت، حقيقت  
     رجعت (زنده شدن برخي از مؤمنان هنگام ظهور آن حضرت  
     جهت ياري رساندن به وي)، علل  
     نياز به وجود امام عصر در هر زمان، چگونگي دست يابي  
     به احکام در زمان غيبت و زمان  
     ظهور را به صورت پرسش و پاسخ بررسي کرده است.  
     کتاب با هدف اداي تکليف مبني بر معرفت امام زمان در  
     زمان غيبت تدوين شده است. مؤلف  
     با بهره گيري از مطالب کلامي و نظرات سيد مرتضي،  
     عناويني مانند مفهوم غيبت، حقيقت  
     رجعت (زنده شدن برخي از مؤمنان هنگام ظهور آن حضرت  
     جهت ياري رساندن به وي)، علل  
     نياز به وجود امام عصر در هر زمان، چگونگي دست يابي  
     به احکام در زمان غيبت و زمان  
     ظهور را به صورت پرسش و پاسخ بررسي کرده است.