بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نيابت سفراء در عصر غيبت صغري  
    :نويسنده   سيفي مازندراني، علي اکبر  
    :موضوع   غيبت - اصحاب و ياران - نواب خاص  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     معرفي نايبان خاص امام زمان (عج) و شيوه انتخاب آن  
     است. نويسنده ضمن اشاره به اهميت  
     نيابت امام (ع) از ديدگاه شيعه و جزء ضروريات دين  
     دانستن آن، اسامي سفراي چهارگانه  
     خاص ولي عصر (عج) را بيان داشته و انتخاب آنها توسط  
     امام عسکري (ع) را گوشزد کرده  
     است. ذکر نام کتاب هاي با اهميتي که علماي شيعه در  
     اين خصوص نوشته اند و نقل سخني  
     از علامه حلي و شيخ طوسي درباره تعيين نواب خاص  
     امام و چگونگي آن و برخورد نادرست  
     برخي معاصران با وکالت آنها و علل آن، مطالب ديگري  
     است که مؤلف در اين نوشته تبيين  
     نموده است.  
     معرفي نايبان خاص امام زمان (عج) و شيوه انتخاب آن  
     است. نويسنده ضمن اشاره به اهميت  
     نيابت امام (ع) از ديدگاه شيعه و جزء ضروريات دين  
     دانستن آن، اسامي سفراي چهارگانه  
     خاص ولي عصر (عج) را بيان داشته و انتخاب آنها توسط  
     امام عسکري (ع) را گوشزد کرده  
     است. ذکر نام کتاب هاي با اهميتي که علماي شيعه در  
     اين خصوص نوشته اند و نقل سخني  
     از علامه حلي و شيخ طوسي درباره تعيين نواب خاص  
     امام و چگونگي آن و برخورد نادرست  
     برخي معاصران با وکالت آنها و علل آن، مطالب ديگري  
     است که مؤلف در اين نوشته تبيين  
     نموده است.