بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تاريخ الغيبة الکبري  
    :نويسنده   پديدآورندگان:  
    :ناشر   دار التعارف للمطبوعات  
    :موضوع   غيبت - کبري  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گزارش تحليلي از تاريخ غيبت کبرا است. مستندات اين  
     گزارش، احاديث و روايات تاريخي  
     شيعه و اهل سنت است. نويسنده 2 رويکرد را درباره  
     غيبت کبرا مطرح مي کند و نتيجه  
     مي گيرد رويکردي که قائل به عدم ولادت مهدي است،  
     قابل پذيرش نيست؛ بلکه طبق احاديث  
     معتبر، او متولد شده و زنده است و در انتظار ظهور  
     به سر مي برد. او سپس ادله امکان  
     وقوع اين مسئله را ارائه مي دهد و آن گاه طي 3 فصل،  
     مباحث خود را پي مي گيرد.  
     عناوين اين 3 فصل عبارتند از: تاريخ زندگاني امام  
     مهدي و صفات و ويژگي هاي او؛  
     حوادث و مسائلي که در عصر غيبت کبرا عارض مسلمانان  
     و جوامع انساني مي گردد؛ علايم  
     ظهور.  
     گزارش تحليلي از تاريخ غيبت کبرا است. مستندات اين  
     گزارش، احاديث و روايات تاريخي  
     شيعه و اهل سنت است. نويسنده 2 رويکرد را درباره  
     غيبت کبرا مطرح مي کند و نتيجه  
     مي گيرد رويکردي که قائل به عدم ولادت مهدي است،  
     قابل پذيرش نيست؛ بلکه طبق احاديث  
     معتبر، او متولد شده و زنده است و در انتظار ظهور  
     به سر مي برد. او سپس ادله امکان  
     وقوع اين مسئله را ارائه مي دهد و آن گاه طي 3 فصل،  
     مباحث خود را پي مي گيرد.  
     عناوين اين 3 فصل عبارتند از: تاريخ زندگاني امام  
     مهدي و صفات و ويژگي هاي او؛  
     حوادث و مسائلي که در عصر غيبت کبرا عارض مسلمانان  
     و جوامع انساني مي گردد؛ علايم  
     ظهور.