بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تاريخ غيبت صغراي امام مهدي  
    :نويسنده   صدر، سيد محمد  
    :مترجم   امامي، محمد  
    :موضوع   غيبت - اصحاب و ياران - نواب خاص  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در تاريخ عمومي غيبت صغراي امام زمان  
     (عج). نويسنده در اين کتاب، با  
     اشاره به تاريخ سياسي اين دوره، به شرح حال سفراي  
     چهارگانه حضرت مهدي مي پردازد.  
     سپس فعاليت و تلاش اين سفيران را در راستاي اهداف و  
     خط مشي امام زمان بررسي مي کند.  
     همچنين سفيران دروغين را برمي شمارد و به ديگر  
     سفيران امام نيز اشاره مي کند. وي به  
     فعاليت هاي امام و نقش رهبري ايشان در اين دوران  
     مي پردازد. کتاب حاضر بخشي از  
     مجموعه موسوعة الامام المهدي است که به دوران غيبت  
     صغرا اختصاص دارد.  
     پژوهشي است در تاريخ عمومي غيبت صغراي امام زمان  
     (عج). نويسنده در اين کتاب، با  
     اشاره به تاريخ سياسي اين دوره، به شرح حال سفراي  
     چهارگانه حضرت مهدي مي پردازد.  
     سپس فعاليت و تلاش اين سفيران را در راستاي اهداف و  
     خط مشي امام زمان بررسي مي کند.  
     همچنين سفيران دروغين را برمي شمارد و به ديگر  
     سفيران امام نيز اشاره مي کند. وي به  
     فعاليت هاي امام و نقش رهبري ايشان در اين دوران  
     مي پردازد. کتاب حاضر بخشي از  
     مجموعه موسوعة الامام المهدي است که به دوران غيبت  
     صغرا اختصاص دارد.