بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رهبري بر فراز قرون (پژوهشي درباره امام مهدي)  
    :نويسنده   شراره، عبدالجبار  
    :مترجم   شفيعي، مصطفي  
    :ناشر   موعود  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - طول عمر  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پاسخ به برخي از پرسش ها درباره شخصيت امام زمان  
     (عج) به روش عقلي است. محقق، در  
     مقدمه اي طولاني، روش هاي پژوهشي درباره امام زمان  
     (ع) را دو گونه مي داند: يکي روش  
     شک آوردن، که در وجود و قيام امام زمان، پيوسته در  
     صدد شک اندازي بوده اند؛ و ديگري  
     روش موافقان که از دو روش عقلي و نقلي پيروي  
     مي کنند. وي ضمن بيان فشردة ادله  
     استفاده کنندگان از روش هاي فوق، روش شهيد صدر را  
     در اين اثر، دنبال کردن موضوع، به  
     روش عقلي دانسته است. مؤلف در 8 گفتار، به  
     پرسش هايي درباره وجود، طول عمر،  
     شايستگي ها، ظهور و حکومت امام زمان پاسخ گفته است.  
     وي در خصوص طول عمر امام (ع) بر  
     اين نظر است که اين امر امکان علمي، عملي، منطقي و  
     فلسفي دارد و افزون بر آن، با  
     توجه به رسالت بزرگ مهدي موعود (ع) و پديده اي  
     آن چنان بزرگ و غير مأنوس، ايجاد  
     چنين پديده اي در روند هستي نسبت به خداوند، امري  
     است طبيعي؛ چنان که معراج پيامبر  
     در برابر رسالت بزرگ او کاري عادي است. به نظر  
     ايشان، اساسا طولاني شدن عمر امام،  
     نوعي اعجاز است. اصرار به رهبري شخص خاصي چون امام  
     و چگونگي کمال يافتن شايستگي هاي  
     رهبر منتظر و وجود خارجي امام؛ علت تأخير در ظهور و  
     چگونگي تغيير سرنوشت بشريت به  
     دست يک فرد و روش هايي که در روز موعود براي تغيير  
     جهان صورت مي گيرد، پرسش هاي  
     ديگري است که در اين اثر به آنها پاسخ گفته شده  
     است.  
     پاسخ به برخي از پرسش ها درباره شخصيت امام زمان  
     (عج) به روش عقلي است. محقق، در  
     مقدمه اي طولاني، روش هاي پژوهشي درباره امام زمان  
     (ع) را دو گونه مي داند: يکي روش  
     شک آوردن، که در وجود و قيام امام زمان، پيوسته در  
     صدد شک اندازي بوده اند؛ و ديگري  
     روش موافقان که از دو روش عقلي و نقلي پيروي  
     مي کنند. وي ضمن بيان فشردة ادله  
     استفاده کنندگان از روش هاي فوق، روش شهيد صدر را  
     در اين اثر، دنبال کردن موضوع، به  
     روش عقلي دانسته است. مؤلف در 8 گفتار، به  
     پرسش هايي درباره وجود، طول عمر،  
     شايستگي ها، ظهور و حکومت امام زمان پاسخ گفته است.  
     وي در خصوص طول عمر امام (ع) بر  
     اين نظر است که اين امر امکان علمي، عملي، منطقي و  
     فلسفي دارد و افزون بر آن، با  
     توجه به رسالت بزرگ مهدي موعود (ع) و پديده اي  
     آن چنان بزرگ و غير مأنوس، ايجاد  
     چنين پديده اي در روند هستي نسبت به خداوند، امري  
     است طبيعي؛ چنان که معراج پيامبر  
     در برابر رسالت بزرگ او کاري عادي است. به نظر  
     ايشان، اساسا طولاني شدن عمر امام،  
     نوعي اعجاز است. اصرار به رهبري شخص خاصي چون امام  
     و چگونگي کمال يافتن شايستگي هاي  
     رهبر منتظر و وجود خارجي امام؛ علت تأخير در ظهور و  
     چگونگي تغيير سرنوشت بشريت به  
     دست يک فرد و روش هايي که در روز موعود براي تغيير  
     جهان صورت مي گيرد، پرسش هاي  
     ديگري است که در اين اثر به آنها پاسخ گفته شده  
     است.