بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   برگزيدگان، حضرت امام مهدي  
    :نويسنده   طاهر خاني، عبدالله  
    :ناشر   بنياد بعثت  
    :تاريخ چاپ   1374هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مطالبي است درباره زندگاني، غيبت و ويژگي ها ي امام  
     مهدي (عج) که براي قشر نوجوان  
     تاليف شده است. نويسنده با بهره گيري از منابع  
     روايي شيعه و کتب قديم و جديد درباره  
     امام مهدي به بيان زندگاني و ويژگي هاي امام مهدي،  
     غيبت او و آثار آن و وظايف  
     شيعيان در زمان غيبت پرداخته است. برخي عناوين  
     موضوعات مورد بحث عبارتند از: ميلاد  
     امام مهدي و پنهاني بودن آن؛ اعتقاد به مهدي موعود  
     در ميان ساير اديان؛ نقل چند  
     نمونه از روايات شيعيان و اهل تسنن در مورد امام  
     مهدي؛ مسئله غيبت امام مهدي و آثار  
     آن؛ وظايف شيعيان در زمان غيبت امام مهدي.  
     مطالبي است درباره زندگاني، غيبت و ويژگي ها ي امام  
     مهدي (عج) که براي قشر نوجوان  
     تاليف شده است. نويسنده با بهره گيري از منابع  
     روايي شيعه و کتب قديم و جديد درباره  
     امام مهدي به بيان زندگاني و ويژگي هاي امام مهدي،  
     غيبت او و آثار آن و وظايف  
     شيعيان در زمان غيبت پرداخته است. برخي عناوين  
     موضوعات مورد بحث عبارتند از: ميلاد  
     امام مهدي و پنهاني بودن آن؛ اعتقاد به مهدي موعود  
     در ميان ساير اديان؛ نقل چند  
     نمونه از روايات شيعيان و اهل تسنن در مورد امام  
     مهدي؛ مسئله غيبت امام مهدي و آثار  
     آن؛ وظايف شيعيان در زمان غيبت امام مهدي.