بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دلايل غيبت حضرت مهدي از ديدگاه روايات  
    :نويسنده   بازنويسي: واعظي، سيد حسن  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي درباره حديث شناسي مهدويت است که در مرکز  
     تخصصي مهدويت در قم تدوين شده است.  
     نويسنده در اين پژوهش، نخست رواياتي را که در  
     ارتباط با سبب غيبت است، آورده و  
     آن گاه آنها را از نظر سندي و دلالي بررسي کرده است  
     وي روايات ناظر به اسباب غيبت  
     امام مهدي (عج) را به 8دسته تقسيم و رد و قبول آنها  
     را به بعد موکول کرده است.  
     نويسنده در بخش بررسي سندي و دلالي روايات، آنها را  
     معتبر شمرده و براي اثبات مدعاي  
     خويش، رواياتي را مشابه روايات ياد شده از امامان  
     صادق، زين العابدين، باقر و رضا  
     (ع) آورده است.  
     پژوهشي درباره حديث شناسي مهدويت است که در مرکز  
     تخصصي مهدويت در قم تدوين شده است.  
     نويسنده در اين پژوهش، نخست رواياتي را که در  
     ارتباط با سبب غيبت است، آورده و  
     آن گاه آنها را از نظر سندي و دلالي بررسي کرده است  
     وي روايات ناظر به اسباب غيبت  
     امام مهدي (عج) را به 8دسته تقسيم و رد و قبول آنها  
     را به بعد موکول کرده است.  
     نويسنده در بخش بررسي سندي و دلالي روايات، آنها را  
     معتبر شمرده و براي اثبات مدعاي  
     خويش، رواياتي را مشابه روايات ياد شده از امامان  
     صادق، زين العابدين، باقر و رضا  
     (ع) آورده است.