بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نهي از قيام در بوته نقد و تحليل روايي  
    :نويسنده   طبسي، نجم الدين  
    :موضوع   غيبت - قيام هاي قبل از ظهور  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نگارنده در اين اثر، چند روايت را که از قيام پيش  
     از ظهور نهي کرده اند، بررسي  
     مي کند. وي با نقل 2 روايت در اين زمينه از کتاب  
     معروف وسائل الشيعه، سند و چگونگي  
     دلالت آنها را مورد نقد و خدشه قرار مي دهد. در  
     پايان، اين گونه نتيجه گيري مي شود  
     که قيام و جهاد در دوران غيبت، همچون ساير زمان ها  
     واجب بوده ولي مشروط به جمع بودن  
     شرايط آن و تشخيص اهل خبره در مصلحت بودن آن براي  
     اسلام و مسلمين است.  
     نگارنده در اين اثر، چند روايت را که از قيام پيش  
     از ظهور نهي کرده اند، بررسي  
     مي کند. وي با نقل 2 روايت در اين زمينه از کتاب  
     معروف وسائل الشيعه، سند و چگونگي  
     دلالت آنها را مورد نقد و خدشه قرار مي دهد. در  
     پايان، اين گونه نتيجه گيري مي شود  
     که قيام و جهاد در دوران غيبت، همچون ساير زمان ها  
     واجب بوده ولي مشروط به جمع بودن  
     شرايط آن و تشخيص اهل خبره در مصلحت بودن آن براي  
     اسلام و مسلمين است.