بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   متمهديها و مدعيان باب در تاريخ اسلام  
    :نويسنده   عقيقي بخشايشي، عبدالرحيم  
    :موضوع   غيبت - مهدويت - مدعيان  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي کوتاهي درباره مهدي نمايان و مدعيان بابيت  
     امام زمان (عج) در طول تاريخ اسلام  
     است. به گفته مؤلف، تعدادي از اين اشخاص براي منصرف  
     کردن اذهان شيعيان و تضعيف  
     عقايد آنان و تعدادي نيز براي بهره مند شدن از  
     امتيازات مهدي امت، ادعاي مزبور را  
     مي نمودند. وي ادعاي بابيت و سفير و واسطه امام  
     بودن را نيز از همان زمره شمرده و  
     از ميان آنها توضيحاتي درباره شريعي، محمد بن نصير  
     و محمد بن علي بن بلال و حسين بن  
     منصور حلاج و شلمغاني ارائه داده است.  
     بررسي کوتاهي درباره مهدي نمايان و مدعيان بابيت  
     امام زمان (عج) در طول تاريخ اسلام  
     است. به گفته مؤلف، تعدادي از اين اشخاص براي منصرف  
     کردن اذهان شيعيان و تضعيف  
     عقايد آنان و تعدادي نيز براي بهره مند شدن از  
     امتيازات مهدي امت، ادعاي مزبور را  
     مي نمودند. وي ادعاي بابيت و سفير و واسطه امام  
     بودن را نيز از همان زمره شمرده و  
     از ميان آنها توضيحاتي درباره شريعي، محمد بن نصير  
     و محمد بن علي بن بلال و حسين بن  
     منصور حلاج و شلمغاني ارائه داده است.