بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   همگام با يقين  
    :نويسنده   عليزاده، بهروز  
    :موضوع   غيبت - عصر  

شرح موضوعات کتاب
     نقد قسمتي از مقاله مهدويت و احياي دين اثر دکتر  
     عبدالکريم سروش است. به اعتقاد سروش تئوري امام غايب  
     پس از يک دوره صد ساله، که در آن شيعيان با از دست  
     دادن امام يازدهم در حيرت به سر مي بردند، متولد شد.  
     نويسنده در پاسخ با بيا ن اينکه پس از شهادت امام  
     حسن عسکري (ع) بلافاصله امامت به امام زمان منتقل شد  
     و آن حضرت نيز توسط نواب اربعه خود با شيعيان رابطه  
     داشتند و پس از آن غيبت صغري آغاز شد، وجود چنين  
     حيرتي را در آن مقطع زماني انکار مي کند اعتقاد به  
     حي و حاضر بودن امام و لوازم آن، آموزش تئوري غيبت  
     توسط معصومين و انشعابات ايجاد شده در بين شيعيان پس  
     از رحلت امام حسن عسکري از ديگر موضوعات مطرح دراين  
     مقاله است.  
     نقد قسمتي از مقاله مهدويت و احياي دين اثر دکتر  
     عبدالکريم سروش است. به اعتقاد سروش تئوري امام غايب  
     پس از يک دوره صد ساله، که در آن شيعيان با از دست  
     دادن امام يازدهم در حيرت به سر مي بردند، متولد شد.  
     نويسنده در پاسخ با بيا ن اينکه پس از شهادت امام  
     حسن عسکري (ع) بلافاصله امامت به امام زمان منتقل شد  
     و آن حضرت نيز توسط نواب اربعه خود با شيعيان رابطه  
     داشتند و پس از آن غيبت صغري آغاز شد، وجود چنين  
     حيرتي را در آن مقطع زماني انکار مي کند اعتقاد به  
     حي و حاضر بودن امام و لوازم آن، آموزش تئوري غيبت  
     توسط معصومين و انشعابات ايجاد شده در بين شيعيان پس  
     از رحلت امام حسن عسکري از ديگر موضوعات مطرح دراين  
     مقاله است.