بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حکايت غيبت  
    :نويسنده   فضلي، نادر  
    :ناشر   رايحه  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     حکايت غيبت تني چند از پيامبران و شباهت امام مهدي  
     (عج) به آنان در اين زمينه و  
     زمينه هاي ديگر است. نويسنده با استناد به آيات و  
     احاديث، بيان مي کند که نوح عمري  
     دراز يافت تا نشانه اي بر ديرزيستي مهدي باشد و  
     صالح از ميان قوم خود غايب شد تا  
     آيندگان، غيبت مهدي را باور کنند و يوسف گرفتار  
     زندان شد تا شريک غم مهدي باشد و  
     موسي مخفيانه به دنيا آمد تا آيتي بر تولد مخفي  
     مهدي گردد و درباره مسيح اختلاف  
     بسيار شد تا معلوم شود که اختلاف درباره مهدي، دليل  
     بر بودن اوست و خضر از آن رو  
     تاکنون زنده است تا مونس تنهايي او گردد و پيامبر  
     در پيکار با کافران شمشير از نيام  
     بر کشيد تا اسوه قيام خونين او باشد.  
     حکايت غيبت تني چند از پيامبران و شباهت امام مهدي  
     (عج) به آنان در اين زمينه و  
     زمينه هاي ديگر است. نويسنده با استناد به آيات و  
     احاديث، بيان مي کند که نوح عمري  
     دراز يافت تا نشانه اي بر ديرزيستي مهدي باشد و  
     صالح از ميان قوم خود غايب شد تا  
     آيندگان، غيبت مهدي را باور کنند و يوسف گرفتار  
     زندان شد تا شريک غم مهدي باشد و  
     موسي مخفيانه به دنيا آمد تا آيتي بر تولد مخفي  
     مهدي گردد و درباره مسيح اختلاف  
     بسيار شد تا معلوم شود که اختلاف درباره مهدي، دليل  
     بر بودن اوست و خضر از آن رو  
     تاکنون زنده است تا مونس تنهايي او گردد و پيامبر  
     در پيکار با کافران شمشير از نيام  
     بر کشيد تا اسوه قيام خونين او باشد.